ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2016 №1 (53)
Рубрика:
УДК:338.043.02 (477)
Мова статті:Українська
Сторінки:61-67
Заголовок:Роль аграрного підприємництва в розвитку сільських територій в контексті євроінтеграції
Автор:Іванюта В. Ф.
Анотація:У статті обґрунтовано роль аграрного підприємництва в розвитку сільських територій на сучасному етапі євроінтеграційних процесів. Здійснено теоретичне узагальнення поняття «аграрне підприємництво». Проаналізовано стан аграрного підприємництва в регіонах України. Розкрито можливості та загрози, які виникають перед аграрними підприємствами в контексті євроінтеграції. Запропоновано заходи державної підтримки аграрного підприємництва. 
Ключові слова:Аграрне підприємництво, Сільські території, Євроінтеграційні процеси, Державна підтримка аграрного підприємництва
Файл статті:EV20161_061-067.pdf
Реферат:EV20161_061-067ua.pdf 
Література:
 • 1. Угода про асоціацію між Україною та ЄС і його державами-членами / Комітет з питань єв- ропейської інтеграції Верховної Ради України [Елек- тронний ресурс]. - Режим доступу: http:// comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/control/uk/pub lish/ article?art_id=56220&cat _id=45826.
 • 2. Оцінка впливу Угоди про асоціа-цію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України : наукова доповідь [Електронний ресурс] / за ред. акад. НАН України В. М. Гейця, чл. -кор. НААН України, д-ра екон. наук Т. О. Осташко, чл. -кор. НАН Украї-ни, д- ра екон. наук Л. В. Шинкарук.; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». - К., 2014. - 102 с.
 • 3. Зінчук Т. О. Європейська інтеграція: проблеми адаптації аграрного сектора економіки України: моногр. / Т. О. Зінчук. - Житомир : ДВНЗ «Держ. агроекол. ун-т», 2008. - 384 с.
 • 4. Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація : наук. доп. / [О. М. Бородіна, В. М. Геєць, А. О. Гуторов та ін.]; за ред. В. М. Гейця, О. М. Бородіної, І. В. Прокопи ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. - К., 2012. - 56 с.
 • 5. Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України : моногра- фія / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; наук. ред. В. В. Борщевський. - Львів, 2012. - 216 с.
 • 6. Стегней М. І. Сучасні напрями забезпе- чення сталого розвитку сільських територій: євро- пейський досвід і українські реалії [Електронний ре- сурс] / М. І. Стегней. - Актуальні проблеми економі- ки. - № 3(141). - 2013. - Режим доступу : http://irbis- nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN& IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name= PDF/ape_2013_3_14.pdf.
 • 7. Малько Ю. Конвергенція політики сіль- ського розвитку в європейському просторі [Елект- ронний ресурс] / Ю. Малько // Науковий вісник. -
 • 2014. - Вип. 14 «Демократичне врядування» - Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk14/f ail/malko.pdf
 • 8. Іванюта В. Ф. Методологічне забезпечен- ня розвитку аграрного виробництва регіону: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.05 / В. Ф. Іванюта ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України НАН України. - К., 2009. - 39 с.
 • 9. Регіони України за 2014 рік : стат. зб. [Електронний ресурс]. - Держ. служба статистики України. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
 • 10. Валова продукція сільського господарс- тва України за 2014 рік: стат. бюл. [Електронний ре- сурс]. - Держ. служба статистики України . - К. : 2014. - 215 с. - Режим доступу : http:/.ukrstat.gov.ua.