ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2016 №1 (53)
Рубрика:
УДК:332.14
Мова статті:Українська
Сторінки:75-82
Заголовок:Аналіз місцевих бюджетів у формуванні фінансових ресурсів регіону (на прикладі м. Дніпропетровськ)
Автори:Разумова Г. В.,
Шевчук Ю. Б.,
Шелегова Н. В.
Анотація:Аналіз ролі місцевих бюджетів у формуванні фінансових ресурсів регіону (на прикладі м. Дніпропетровськ) 
Ключові слова:Місцевий бюджет, Доходи місцевого бюджету, Місцеві фінанси, Фінансові ресурси регіону, Економічний розвиток регіону
Файл статті:EV20161_075-082.pdf
Реферат:EV20161_075-082ua.pdf 
Література:
 • 1. Закон України «Про місцеве самоврядуван- ня в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР [Електрон- ний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 • 2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. N 2456-VI: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 • 3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 • 4. Андрейченко О. Нові підходи до фор- мування дохідної бази місцевих бюджетів / О. Андрейченко // Економіст. - 2010. - № 11. - С. 38-40.
 • 5. Буряченко А. Стан і перспективи фінансової взаємодії бюджетів / А. Буряченко // Ринок цінних паперів України. - 2009. - № 9-10. - С. 33-39.
 • 6. Вахович І. М. Фінансова спроможність регі- ону: діагностика та механізм забезпечення: моногра-фія / І. М. Вахович, І. М. Камінська // Луцьк : Над- стир'я. - 2008. - С. 298.
 • 7. Вовна Н. Фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування / Н. Вовна // Економіка. - 2010. - № 6. - С. 17-24.
 • 8. Выборова Е. Н. Финансова диагностика: во- просы методологии / Е. Н. Выборова // Вестник Санкт-Петербургского университета. - 2004. - Вып. 4. - Сер.5. - С. 100-112.
 • 9. Герасимчук З. В. Управління фінансовими ресурсами регіону: монографія / З. В. Герасимчук, І М. Вахович, І .М. Камінська // Луцький держ. технічний ун. -т. - Луцьк : Надстир'я, 2005. - С. 198.
 • 10. Дубницький В. І. Регіональна діагностика як іманентна складова маркетингу території / В. І. Дубницький // Регіональна економіка. - 2006. - № 2. - С. 212-216.
 • 11. Катасонова О. М. Актуальні проблеми формування дохідної частини місцевих бюджетів / О. М. Катасонова // Економічний простір. - 2010. - № 12. - С. 114-118.
 • 12. Лексин В. Н. Общая теория реформ. Кон- туры и система исследования / В. Н. Лексин, А. Н. Швецов // Теория и практика организации проведения реформ : сб. трудов / [ред. В. Н. Лексин]. - М. : УРСС, 1995. - C. 6-51.
 • 13. Михайлів Г. Фінансова спроможність со- ціально-економічного розвитку регіональних сус- пільних систем / Г. Михайлів // Економічний аналіз.- 2010.- № 7.- С. 97-99.
 • 14. Стеченко Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика : підручн. / Д. М. Стеченко // К. : Вікар.- 2006. - С. 396.
 • 15. Фінансово-економічний департамент Дніпропетровської міської ради. Огляд виконання бюджету м. Дніпропетровськ за 2010-2014 роки.
 • 16. Чікіта І. Б. Стан та перспективи формуван- ня місцевих бюджетів з погляду регіонального роз- витку / І. Б. Чікіта // Фінанси України. - 2010. - № 7. - С. 26-32.