ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2016 №2 (54)
Рубрика:
УДК:338.46:005.591(477)
Мова статті:Українська
Сторінки:68-75
Заголовок:Удосконалення механізму стимулювання розвитку сфери послуг у національній економіці в умовах глобалізації
Автори:Кусакова Ю. О.,
Саміло А. С.
Анотація:У статті досліджуються особливості розробки та побудови механізму стимулювання розвитку сфери послуг в умовах глобалізації. Запропоновано удосконалити зазначений механізм з урахуванням величини індексу розвитку сфери послуг у національній економіці (IDNEs). На відміну від інших зазначений механізм має чітку поелементну структуру, враховує рівень розвитку сфери послуг, спрямовується на активізацію підприємницької діяльності, зростання зайнятості, пожвавлення попиту населення на послуги, дозволяє контролювати і поліпшувати підтримку розвитку галузей сфери послуг та видів економічної діяльності у національній економіці. 
Ключові слова:Послуга, Сфера послуг, Механізм стимулювання, Розвиток сфери послуг, Знаннєємні галузі, Національна економіка, Глобалізація
Файл статті:EV20162_068-075.pdf
Реферат:EV20162_068-075ua.pdf 
Література:
 • 1. Сахно Є. Ю. Державне регулювання сфери послуг / Є. Ю. Сахно, К. В. Лазовська // Науковий вісник ЧДІЕУ. - 2012. - №1 (13). - С. 20-25.
 • 2. Круглов М. П. Науково-методичні підходи до формування державної політики сталого розвитку регіонів / М. П. Круглов // Наукові праці [Чорномор- ського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Державне управління. - 2014. - Т. 235, Вип. 223. - С. 50-55.
 • 3. Чечель О. М. Принципи та механізм дер- жавного регулювання економіки [Електронний ре- сурс] / О. М. Чечель // Вісник Академії митної служ- би України. Сер. : Державне управління. - 2013. - № 2. - С. 103-111. - Режим доступу до стат- ті : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vamcudu_2013_2_18.pdf.
 • 4. Крамченко Р. А. Державне регулювання розвитку сфери послуг / Р. А. Крамченко // Науковий вісник НЛТУ України. - 2008. - Вип. 18.6. - С. 188- 197.
 • 5. Венгерська Н. С. Регіональна сервісна по- літика як необхідна умова розвитку сфери послуг / Н. С. Венгерська // Вісник Запорізького національного університету. - 2014. - № 2. - С. 142-152.
 • 6. Євсєєва О. О. Особливості механізму регу- лювання розвитку сфери послуг України в умовах глобалізації / О. О. Євсєєва // Економічний простір: збірник наукових праць. - Дніпропетровськ : ПДАБА, 2014. - № 92. - С. 115-125.
 • 7. Попельнюхов Р. В. Державне регулювання макроекономічної стабільності / Р. В. Попельнюхов // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». - 2009. - № 2. - Режим доступу до статті : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=17.
 • 8. Шевченко Ю. О. Методологічні підходи до оцінки рівня розвитку сфери послуг країн світу / Ю. О. Шевченко // Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні про- блеми і перспективи розвитку економіки України»], (м. Ужгород, 07 березня 2014 р.). - Ужгород : Вид. дім «Гельветика», 2014. - С. 43-46.
 • 9. Венгерська Н. С. Регулювання розвитку сфери послуг регіонів України : дис. ... кандидата економ. наук : 08.00.05 / Н. С. Венгерська. - Запо- ріжжя, 2012. - 239 с.
 • 10. Про Стратегію сталого розвитку «Україна - 2020» : Указ Президента України № 5/2015 від 12 січня 2015 р. [Електронний ресурс] / Президент України Петро Порошенко : Офіційне інтернет- представництво. - Режим доступа : http://www.president.gov.ua/documents/18688.html.
 • 11. Пилипенко Ю. І. Соціально-відповідальна поведінка бізнесу: сутність та умови формування в Україні / Ю. І. Пилипенко, Г. М. Пилипенко // Еко- номічний вісник Національного гірничого універси- тету. - 2014. - № 4. - С. 28-35.