ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2016 №3 (55)
Рубрика:
УДК:330.8 : 332.122
Мова статті:Українська
Сторінки:70-78
Заголовок:Еволюція поглядів щодо трактування поняття «місто»
Автор:Буряк В. В.
Анотація:У статті досліджується еволюція поглядів щодо поняття «місто». Охарактеризовано підходи до визначення сутності поняття «місто», а саме: соціальний, філософський, системний, з позиції державного управління, правовий, історичний, управлінський, функціональний, економічний, географічний, економіко-географічний, комбінований. Доведено необхідність розгляду поняття «місто» з точки зору теорії систем. На основі використання підходу до конструювання категорій подано визначення поняття «місто». Визначено критерії до класифікації міст. Виокремлено та проаналізовано поняття «промислове місто» та визначено його критеріальні ознаки. 
Ключові слова:Адміністративно-територіальна одиниця, Місто, Модель міста, Розвиток, Полюс зростання, Промислове місто, Система, Соціальна система
Файл статті:EV20163_070-078.pdf
Реферат:EV20163_070-078ua.pdf 
Література:
 • 1. Джекобса Дж. Смерть и жизнь больших американских городов The Death and Life of Great American Cities / Дж. Джекобса; пер. Леонид Мотылев. - М. : Новое издательство, 2011. - 460 с.
 • 2. Вебер М. История хозяйства. Город / М. Вебер пер. с нем.; под ред. И. Гревса ; коммент. Н. Саркитова, Г. Кучкова. - М. : КАНОН-пресс-Ц ; Кучково поле, 2001. - 576 с.
 • 3. Леш А. Географическое размещение хо- зяйства / А. Леш. - М. : Изд-во иностранной литера- туры, 1959. - 455 с.
 • 4. Perroux F. L’Économie du XXe siècle, Presses universitaires de Grenoble, 1961. - 814 p.
 • 5. Тюнен И. Г. Изолированное государство / И. Г. Тюнен ; [пер. Е. А. Торнеус ; под ред. А. А. Рыбникова]. - М. : Экономическая жизнь, 1926. - 321 с.
 • 6. Бабаєв В. М. Управління міським гос- подарством: теоретичні та прикладні аспек- ти:монографія / В. М. Бабаєв. - Х. : Магістр, 2004. - 204 с.
 • 7. Балик Т. В. Управління конкурентоспро- можністю міста / Т. В. Балик // Коммунальное хозяй- ство городов. - 2010. - №92. - С. 11-19.
 • 8. Бойко-Бойчук О. В. Проблеми міста як підґрунтя ефективного управління його розвитком / О. В. Бойко-Бойчук // Актуальні проблеми державно- го управління. - 2009. - № 1(35). - 9 с. - Режим дос- тупу до публікації: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apdu/2009_1/ doc/3/01.pdf.
 • 9. Дмитрук О. Ю. Методика ландшафтного аналізу урбанізованих територій (на прикладі міста Києва): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.11 / О. Ю. Дмитрук; Київ- ський університет ім. Т. Шевченка. - К., 1993. - 38 с.
 • 10. Карлова О. Вплив генезису на конкурентоспроможність міст / О. Карлова // Економічні науки: Зб. наук. праць Черкас. держ. технолог. ун-ту. Вип.13. - Черкаси, 2005. - С. 249- 252.
 • 11. Лисяк Н. М. Регулювання економічних відносин міста і приміської зони: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / Н. М. Лисяк; Ін- т регіон. досл. НАН України. - Львів, 2009. - 20 с.
 • 12. Мамонова О. П. Социально-культурные особенности малых исторических городов Центрального экономического района России: автореферат дис. … кандидата географических наук: 25.00.24 / Олеся Петровна Мамонова. - Москва, 2003. - 23с.
 • 13. Саханенко С. Є. Теоретичні та організаційно-функціональні засади політичного управління містом в умовах самоврядування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.04 «Місцеве самоврядування» / С. Є. Саханенко; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - Д., 2005. - 40 с.
 • 14. Шаров Ю. П. Стратегічне планування в муніципальному менеджменті: концептуальні аспекти / Ю. П. Шаров. - К. : Вид-во УАДУ, 2001. - 302 с.
 • 15. Lynch K. A Theory of Good City Form // Cambridge, MIT Press, 1981. - С. 42-44.
 • 16. Architectural Association School of Architecture [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.aaschool.ac.uk/
 • 17. Andreas Schneider. General Rapporteur, «Media notice» // Congress ISOCARP, 2001, CН.
 • 18. Родченко В. Б. Міські комплекси України: чинники та умови організації регулювання соціально-економічного розвитку : моногр. / В. Б. Родченко; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. - Донецьк, 2012. - 404 с.
 • 19. Stamp L. D. Glossary of Geographical Terms» / L. D. Stamp. - N. Y., 1961.
 • 20. Берджесс Э. У. Рост города: введение в исследовательский проект / Э. У. Берджесс // Социальные и гуманитарные науки. Сер. 11. Социология. - 2000. - № 4. - С. 122-136.
 • 21. Старостіна А. Сутність та практичне значення застосування методики конструювання категоріального апарату економічної науки (на прикладі понять «глобалізація» та «підприємницький ризик» / А. Старостіна, В. Кравченко // Вісник Київського університету ім. Шевченка. Економіка. -
 • 2011. - №128. - С. 5- 10.
 • 22. Проблемы теории и практики развития городской хозяйственной системы: монография / С. В. Богачев, М. В. Мельникова, А. А. Лукьянченко и др.; НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. - Донецк : ООО «Юго-Восток, Лтд», 2006. - 381 с.
 • 23. Осітнянко А. П. Планування розвитку міста: монографія / А. П. Осітнянко. - К. : КНУБА, 2001. - 379 с.
 • 24. Сіройч З. С. Демографічні та соціаль- но-економічні проблеми розвитку міських агломера- цій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / З. С. Сіройч. - Київ, 2009 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dissertation.org.ua/080007/09szsd/
 • 25. Хорев Б. С. Проблемы городов / Б. С. Хорев. - М. : Изд-во Мысль, 1975. - 312 с.
 • 26. Лаппо Г. М. География городов с основами градостроительства / Г. М. Лаппо. - Москва : Изд-во МГУ, 1969. -184 c.
 • 27. Універсальний словник-енциклопедія / [гол. ред. ради чл. -кор. НАНУ М. Попович]. - [2-ге вид., доп.]. - Київ : ПВП Всеувито, 2001; Львів : ЛДКФ Атлас, 2001. - 1575 с.
 • 28. Spiro Kostof. The City Shaped: Urban Patterns and Meanings Through History // Penguin. - Boston, 1991. - Р. 37-41.
 • 29. Туркина В. Г. Город как самоорганизующаяся нелинейная структура / В. Г. Туркина // Известия Саратовского университета. - 2008. - Т. 8. Сер. Философия. Психология. Педагогика, вып. 2. - С. 62-66.
 • 30. Шибаков В. Г. Город как сложная эколого-социально-экономическая система / В. Г. Шибаков, Л. В. Котляр, И. А. Шибакова // Фундаментальные исследования. - 2004. - № 5. - С. 71-72.