ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2016 №4 (56)
Рубрика:
УДК:332.5: 332.36
Мова статті:Українська
Сторінки:105-112
Заголовок:Просторове планування землекористування як основа інтегрованого управління сільськими територіями
Автор:Курильців Р. М.
Анотація:У статті розглядаються особливості побудови ієрархічної структури інтегрованого планування землекористування сільських територій. Обґрунтовано, що його ключові відмінності полягають у мультирівневому та мультисекторальному підходах до формування, що вимагає розвивати зв'язки як у вертикальному, так і у горизонтальному напрямках, а також створювати нові структури для координації секторів. Визначено концептуальні засади комплексного планування територіального землекористування сільських територій. 
Ключові слова:Просторове планування, Сільські території, Інтегроване управління, Планування землекористування, Мультирівневий і мультисекторальний підхід
Файл статті:EV20164_105-112.pdf
Реферат:EV20164_105-112ua.pdf 
Література:
 • 1. Третяк А. М. Концептуальні засади земле- впорядного планування розвитку міського землеко- ристування в умовах децентралізації / А. М. Третяк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. - 2015. - № 1. - С. 3-13.
 • 2. Сорока М. П. Державне стратегічне плану- вання розвитку регіонів України: теорія, методологія, практика: [монографія] / М. П. Сорока. - Донецьк : Юго-Восток, 2012. - 519 с.
 • 3. Дорош О. С. Теоретико-методологічні за- сади територіального планування землекористування : [монографія] / О. С. Дорош. - Х. : Грінь Д. С., 2012. - 434 с.
 • 4. Габрель М. М. Просторова організація міс- тобудівних систем / М. М. Габрель; Ін-т регіон. до-слід. НАН України. - К. : А.С.С. - 400 с.
 • 5. Хумарова Н. І. Екологоорієнтоване страте-гічне планування ровитку територій / Н. І. Хумарова. - Одеса: Інститут проблем ринку та економіко- екологічних досліджень НАН України, 2011. - 408 с.
 • 6. Про Генеральну схему планування терито- рії України: закон України від 07 лютого 2002 року № 3059-ІІІ // Офіційний вісник України. - 2002. - № 10. - 22 березня. - С. 146.
 • 7. Про екологічну мережу України: закон Ук- раїни від 24 червня 2004 року № 1864-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 45. - 5 листопа- да. - С. 1841.
 • 8. Територіальний устрій УРСР, як проблема нової політичної системи України [Електронний ре- сурс] / Вісник Інституту громадського суспільства. - 2012. - № 34. Режим допуску: http://www.csi.org.ua/wp-content/uploads/- 2016/04/Visnyk-34-D_VisnykCSI.pdf.
 • 9. Павлов О. І. Сільські території: теоретико- методологічні засади дослідження / О. І. Павлов // Регіональна історія України: зб. наук. ст. - К. : Інсти- тут історії України НАН України, 2009. - Вип. 3. - С. 113-132.
 • 10. Славов В. П. Економіко-енергетична сис- тема сталого розвитку сільських територій / В. П. Славов., О. В. Коваленко // Вісник аграрної науки. - 2007. - №. - С. 68-71.
 • 11. Про схвалення Концепції розвитку сіль- ських територій: розпорядження Кабінет Міністрів Ук-раїни від 23 вересня 2015 року № 995-р // Офіційний вісник України. - 2015. - № 78. - 09 жовтня. - С. 244.
 • 12. Tallinn Declaration 2014 (RU). 8th VASAB Conference of Ministers Responsible for Spatial Planning and Development of the Baltic Sea Region [Електронний ресурс]. - Режим допуску: http://www.vasab.org/ index.php/ministerial-conferences/tallinn-2014.
 • 13. Spatial development glossary:European Conference of Ministers responsible for Regional/Spatial Planning (CEMAT) / Territory and Landscape Series, No. 2. - 2007. - 76 p.
 • 14. Дорош О. С. Територіальне планування землекористування в умовах нових земельних відно- син: теорія, методологія і практика: дис. … доктора екон. наук: 08.00.06 / Ольга Степанівна Дорош. - К., 2013. - 438 с.
 • 15. Берданова О. Стратегічне планування міс- цевого розвитку: Практичний посібник / О. Бердано- ва, В. Вакуленко // Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні - DESPRO». - К. : ТОВ «София-А». - 2012. - 88 с.
 • 16. Сментина Н. В. Стратегічне планування соціально-економічного розвтку на мезоріні: теорія, методологія, практика: [монографія] / Н. В. Сменина. - Одеса : Атлант, 2015. - 365 с.
 • 17. Про землеустрій: закон України від 22 тра- вня 2003 року № 858-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 36. - 5 вересня. - С. 282.
 • 18. Land Use Planning: Methods, Strategies and Tools [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.meso-nrw.de/toolkit/Downloads/gtz-lup.pdf.
 • 19. The Future of Our Land: facing the challenge [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fao.org/docrep/004/x3810e/x3810e00.htm.
 • 20. Колісник Б. І. Стратегічне планування ефек- тивності функціонування лісогосподарського ком- плексу регіону: [монографія] / Б. І. Колісник; Ін-т пробл. ринку та екон. -екол. дослідж. НАН України. - О. : Фенікс, 2008. - 264 c.
 • 21. Стратегічне планування: навч. пос.. / за заг. ред. Л. Л. Приходченко; [уклал. Л. Л. Приходченко, Н. В. Піроженко, С. А. Попов, О. І. Чебан]. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. - 193 с.
 • 22. Фукуяма Ф. Соціальний капітал [Електрон- ний ресурс] / Ф. Фукуяма // Незалежний культуроло- гічний часопис «Ї». - 2008. - № 53. - Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/n53texts/fukuyama.htm.
 • 23. Бондаренко М. Ю. Соціальний капітал як основа розвитку громадянського суспільства [Елект- ронний ресурс] / М. Ю. Бондаренко // Державне уп- равління: теорія та практика. - 2011. − №2. − Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Bondarenko.pdf.
 • 24. Регіональний розвиток та державна регіо- нальна політика в Україні: стан і перспективи змін у контексті глобальних викликів та європейських стан- дартів політики: аналіт. звіт / [Колін Меддок та ін.]; Проект ЄС «Підтримка політики регіонального роз- витку в Україні». - Київ: 2014. - 416с.