Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету" зареєстровано у Державному комітеті інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України 18.03.2003 року. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7070 від 18.03.2003.

Журнал включено до Переліку фахових видань України, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук (Постанова президії ВАК України від 06.03.2015 №261).

Журнал індексується в:
Index Copernicus Google Scholar Research Bible Vernadsky National Library of Ukraine

Засновники:
Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет».
Інститут економіки промисловості Національної академії наук України.

Періодичність: журнал друкується 4 рази на рік і публікує статті українською, російською та англійською мовами.

Основні рубрики журналу: економічна теорія, економіка регіонів, економіка промисловості, економіка підприємства, фінансовий ринок, фінанси галузі та підприємства, економіка природокористування, економіко-математичні методи прийняття управлінських рішень, менеджмент, маркетинг, розвиток економічної освіти.

Редакційна колегія: Головний редактор - Пилипенко Г.М., доктор економічних наук
Заступники головного редактора - Вагонова О.Г., доктор економічних наук; Амоша О.І., академік НАН України, доктор економічних наук.
Голова редакційної ради - Швець В.Я., доктор економічних наук.

Редакційна рада: Баранник Л. Б., доктор економічних наук, Бардась А. В., доктор економічних наук, Булєєв І. П., доктор економічних наук, Вишневський В. П., академік НАН України, доктор економічних наук, Голубєва І. Є., кандидат економічних наук, Гузенко І. Ю., кандидат економічних наук, Задоя А. О., доктор економічних наук, Єрмошкіна О. В., доктор економічних наук, Кострицька С. І., завідувач каф. іноземної мови, Кочура Є. В., доктор технічних наук, Литвиненко Н. І., доктор економічних наук, Новикова О. Ф., доктор економічних наук, Петруня Ю. Є., доктор економічних наук, Прокопенко В. І., доктор технічних наук, Пилипенко Ю. І., доктор економічних наук, Прушківська Е. В., доктор економічних наук, Решетілова Т. Б., доктор економічних наук, Шаповал В. М., доктор економічних наук.