ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Рубрика: Розвиток економічної освіти

2019 №4 (68)

Пилипенко Г. М.  Інституціональна комплементарність трансформації освітнього простору

2018 №4 (64)

Ляшенко Г. П.  Знання як фактор інтелектуального й економічного розвитку

2017 №3 (59)

Куліков П. М.Бондар О. А.Зеленський К. В.  Методологія побудови освіто-творчої траєкторії як графо-критерію конкурентоспроможності особистості

Вагонова О. Г.Горпинич О. В.Шаповал В. А.  Бізнес-освіта як чинник імплементації економіки знань

2016 №4 (56)

Кобець А. С.Грицан Ю. І.Катан Л. І.  Економіко-фінансові інструменти екологічного регулювання сталого розвитку аграрної сфери в умовах мінливої економіки

Большаков В. І.Савицький М. В.Бабенко М. М.  Інтеграція принципів сталого розвитку у навчальні програми спеціалізації «цивільна інженерія та архітектура»

Півняк Г. Г.Швець В. Я.Палехова Л. Л.  Стратегія сталого розвитку як ключовий фактор підвищення конкурентоспроможності технічних ВУЗів

2015 №3 (51)

Різун М. Д.  Аналіз діяльності віртуальних університетів на прикладі платформ дистанційної освіти в Польщі

Ватковська М. Г.  Проект «Курс: Освіта» як складова модернізації системи державного управління в галузі освіти України

Швець В. Я.Палехова Л. Л.Шмідт М.Палехов Д. А.  Партнерство як метод просування моделі вищої освіти для цілей сталого розвитку

2014 №3 (47)

Нємцева Н. С.  Професійне становлення студентів в умовах культурно-освітнього середовища вищого навчального закладу

Кострицька С. І.Швець О. Д.  Формування загальних професійних вмінь студентів-економістів для забезпечення їхньої успішної професійної кар’єри

2014 №2 (46)

Швець В. Я.Палєхова Л. Л.Палєхов Д. А.Іванніков А. Л.  Імплементація ідей сталого розвитку у навчальній програмі студентів економічних спеціальностей

2013 №4 (44)

Азюковський О. О.  Структурування навчального матеріалу в процесі надання освітніх послуг контингенту дорослих студентів

Медведовська Т. П.  Самоосвіта студентів вищих технічних навчальних закладів в процесі підготовки майбутніх фахівців на сучасному етапі

Долгов О. М.  Вищий навчальний заклад як суб'єкт підприємницької діяльності в умовах ринкових відносин

2013 №1 (41)

Бардась А. В.Казимиренко О. В.  Ділова гра «Девелопер» як інструмент впровадження компетентнісного підходу у навчальний процес

Кострицька С. І.Зуєнок І. І.  Іншомовна підготовка майбутніх фахівців нового тисячоліття: тенденції, інновації та перспективи

2012 №4 (40)

Янжчик-Страла Е.  Фінансовий аспект функціонування недержавних вищих навчальних закладів (ВНЗ) у Польщі

2012 №3 (39)

Беганська І. Ю.  Профілізація навчання - магістральний шлях реформи освіти

Загорій А. М.  Управління системою ресурсів вищого навчального закладу

2012 №2 (38)

Шашенко О. М.Пашкевич М. С.Тертичко Т. В.  Економічне обґрунтування міжнародної політики вищого навчального закладу

Беганська І. Ю.  Економічна сутність регіональних систем вищої освіти

2012 №1 (37)

Бобало О. Ю.  Особливості функціонування вітчизняних ВНЗ в ринкових умовах: маркетинговий підхід

Іляшенко А. Х.  Ефективність реалізації інноваційної стратегії вищих навчальних закладів

2011 №2 (34)

Бардась А. В.Вудажевскі Г.  Визначення ролі менеджмент освіти у постіндустріальній економіці

2009 №4 (28)

Андрушків Б. М.Дудкін П. Д.Кирич Н. Б.  Вдосконалення організаційно-економічного механізму управління життєдіяльністю вищого навчального закладу

2009 №3 (27)

Гельман В. М.  Моделювання оптимальної структури професорсько-викладацького складу випускової кафедри вищого навчального закладу

Величко О. Г.Король Г. О.Куцинська М. В.  Методичний підхід до удосконалення обліково- аналітичної системи підготовки інженерів для металургії

Лютий І. О.  Організація класичної університетської освіти на економічному факультеті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

2009 №2 (26)

Тропинова Е. А.  К вопросу об архитектонике инновационных проектов в сфере образования

2009 №1 (25)

Тимошенко О. В.  Особливості реалізації фінансового механізму системи вищої освіти України

2008 №4 (24)

Титаренко Т. Б.  Сутність та принципи формування регіональної політики розвитку ринку освітніх послуг в Україні

2007 №4 (20)

Чекушина Ю. В.  Удосконалення Системи вищої освіти як фактор розвитку ринку інтелектуальної праці України

Ткаліч Т. І.Рехтета О. М.  До питання про професійно-педагогічну підготовку майбутнього викладача з основ економічних знань

2007 №3 (19)

Ткаліч Т. І.  Кадровий потенціал менеджменту освіти: проблеми формування, використання і управління

2004 №4 (8)

Верхоглядова Н. І.Іванникова Н. А.  Впровадження і розвиток освітніх послуг у галузі післядипломної освіти

2004 №2 (6)

Кінаш І. П.  Місце і роль освіти у підвищенні ефективності виробництва

2004 №1 (5)

Воронов В. А.  Забезпечення інноваційного розвитку за рахунок підвищення рівня математичних знань

2003 №1 (1)

Деркач Л. М.  Навчання менеджменту та мозок: нові напрямки у формі та практиці досліджень