ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Рубрика:

2018 №4 (64)

Лещук Ю. А.  Ціноутворення за форвардними угодами на ф’ючерсних ринках

Студінська Г. Я.Просов В. М.  Економічна природа іпотечних фінансових інструментів

Прохорова В. В.Божанова О. В.Мушникова С. А.  Монетарна політика як інструмент державного регулювання розвитку підприємництва

2018 №3 (63)

Романенко В. В.  Розвиток інструментарію державного податкового ризик-менеджменту в Україні

Овчинніков А. В.  Державне податкове регулювання як фактор соціального розвитку України: теоретичний аспект

Тимошенко Л. В.Крилова О. В.  Інституціональні засади фінансової підтримки розвитку малого та середнього підприємництва в Україні

2016 №3 (55)

Бандоріна Л. М.Савчук Р. В.Сокиринська І. Г.  Інформаційно-аналітична система розпізнавання фінансового стану підприємства

Кратт О. А.  Теоретичні та методичні засади формування комбінованої фінансової звітності групи підприємств

Шишкова Н. Л.  Засоби підвищення керованості безпекою облікової інформації

Хоменко М. М.  Сучасні тенденції розвитку аудиторської діяльності в Україні

2015 №1 (49)

Рекуненко І. І.  Визначення інформаційної ефективності фінансового ринку

2013 №4 (44)

Думенко Н. М.  Методика GAP менеджменту в оцінці ризику зміни процентних ставок в банківській системі України

2013 №2 (42)

Сафін К.Солтисяк А.  Фінансові стратегії малих і середніх підприємств у Польщі

2012 №4 (40)

Єрмошкіна О. В.  Сучасні тенденції формування фінансових ресурсів промислових підприємств: європейський досвід

2012 №1 (37)

Дубєй Ю. В.  Особливості формування і структури оборотних активів машинобудівних підприємств

Іваницька М. П.  Сучасні реалії та проблеми наповнення державного бюджету за рахунок податку на прибуток підприємств

Белопольска Т. В.  Форми і методи фінансування об’єк- тів соціальної інфраструктури промислових підприємств

2011 №4 (36)

Галушко О. С.Козар Д. С.  Генезис концептуальних основ контроллінгу

2011 №3 (35)

Хавер В. М.  Аналіз факторів впливу на прийняття рішення щодо фінансування інноваційного проекту

Воробйов Ю. М.Горб В. А.Почечун О. І.  Особливості методики розрахунку рівня фінансової безпеки на залізничному транспорті

Дзензерський Д. В.  Система бюджетного управління фінансовою діяльністю корпорацій та її удосконалення

2011 №2 (34)

Колєсова І. В.  Модернізація фінансового механізму корпорацій

Дідик Л. М.  Фінансовий механізм управління діяльністю сучасного підприємства

Соляник Л. Г.  Оцінка фінансової складової конкурентоспроможності підприємств металургійної галузі

Двігун А. О.  Значення трансформації в системі оподаткування в Україні

2011 №1 (33)

Фільо М. М.  Тіньова економіка та ухилення від оподаткування: прагматизм взаємозалежності

Десятнюк О. М.  Джерела ризиків створення ефективного податкового механізму інноваційного розвитку

Галушко О. С.  Амортизаційна політика та її вплив на інноваційний розвиток підприємства

2010 №3 (31)

Радзівіло І. В.  Фінансові інструменти забезпечення подолання кризи інноваційного розвитку промислових підприємств

Болдуєва О. В.  Значення та порядок розробки емісійної політики підприємства

Єрмошкіна О. В.Алєксєєнко Т. В.Федоренко О. Д.  Інституційні аспекти функціонування фінансово-промислових груп в Україні

2010 №2 (30)

Болдуєва О. В.  Цінні папери як механізм самофінансування діяльності підприємств в економіці України й закордоном

2010 №1 (29)

Дідик Л. М.  Фінансова складова життєвого циклу підприємства

2009 №4 (28)

Галушко О. С.  Проблеми гармонізації податкової системи України у глобальному економічному просторі

2009 №3 (27)

Череп А. В.Устименко А. О.  Аналіз фінансового стану підприємств та організацій Запорізької області

Проскуріна Н. М.Романюк Н. С.  Управління оборотними активами в умовах кризового стану підприємства

2009 №2 (26)

Пілецька С. Т.  Управління ризиком при розробці фінансової стратегії підприємства

Єрмошкіна О. В.  Управління фінансовими потоками підприємств регіону та їх інноваційне спрямування

2009 №1 (25)

Добровольський О. І.  Альтернативи ефективності вкладання вільних коштів зі зрозумілими ризиками

2008 №3 (23)

Дубицький Д. П.  Аналіз рівня фінансової безпеки підприємств гірничо-видобувної галузі Дніпропетровської області

Пономарьов І. Ф.Легченко О. А.  Прогнозування і планування показників фінансового стану платоспроможності підприємства

Венетуліс Т. А.Шишкова Н. Л.  Шляхи зменшення дебіторської заборгованості комунальних підприємств

Єрмошкіна О. В.  Управління фінансовими резервами при оптимізації фінансових потоків підприємства

2008 №1-2 (21-22)

Лемішко О. О.  Перспективи створення ефективно функціонуючого фінансового механізму інноваційного розвитку підприємств в Україні

Жовтанецький Н. О.  Класифікація ризиків венчурного інвестування

2007 №3 (19)

Шевченко В. В.  Факторинг: нові можливості фінансування

Сьомченко В. В.  Бюджетне планування як засіб забезпечення збалансованості державного бюджету

2007 №2 (18)

Бобкова О. О.  Аналіз методів оцінки нематеріальних активів

Івченко Л. В.  Удосконалення обліку торгівельних знижок на підприємствах торгівлі

2007 №1 (17)

Довбня С. Б.Разгоняєва Т. М.  Факторингове фінансування оборотних активів підприємства: особливості та перспективи

2006 №4 (16)

Коритько Т. Ю.  Місцеві бюджети в складі бюджетної системи

Багрова І. В.Макєєва Н. С.  Визначення оптимального обсягу дебіторської заборгованості

2006 №3 (15)

Гресь Н. Л.Жадан Ю. М.  Організація обліку руху автомобільних шин на підприємстві

Семенов В. В.Гамолін А. В.  Особливості аналізу ефективності діяльності корпоративних структур

Швець В. Є.  Обліково-аналітичне забезпечення інвестицій на ринку антикваріату

Бондар Ю. А.  Проведення аналогій внутрішнього та зовнішнього аудиту господарюючих суб’єктів

Белозерцев В. С.  Концептуальні основи кредитної політики на підприємствах України

Ремньова Л. М.Лавров Р. В.  Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємства як об’єкт фінансового менеджменту

Ковальчук К. Ф.Мезерняк Д. А.Шпанковська Н. Г.Костанецький В. В.  Бюджетування в процесах реорганізації структур управління і делегування повноважен

2006 №2 (14)

Гресь Н. Л.Грідіна М. О.  Теоретико-практичний аспект пенсійного забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників

Боєнко О. С.  Планування кредитування інноваційних проектів

Бурлуцькй Б. В.  Ефективність податкового середовища України

Шатирьова С. С.  Оцінка інвестиційної привабливості Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд

Єрмошкіна О. В.  Визначення часу обслуговування фінансових потоків в системі управління фінансовими ресурсами підприємства

Довбня С. Б.Разгоняєва Т. М.  Факторингове фінансування оборотних активів підприємства: особливості та перспективи

2006 №1 (13)

Черненко Н. О.  Управління основними елементами оборотних активів

Данченко О. Ю.  Порівняння методів бюджетування: традиційне, гнучке та процесне

Аберніхна І. Г.  Теоретичні засади страхового захисту підприємства

Лазебник Л. Л.Прушківська Е. В.  Об’єктивні передумови використання фінансових відносин для централізованого впливу на господарську систему

Соляник Л. Г.  Оптимізація параметрів управління товарно- матеріальними запасами на промисловому підприємстві

2005 №4 (12)

Цуркан І. М.  Сутність та зміст функцій податкового менеджменту підприємства

Попова Г. Ю.Кірюхіна О. М.  Розвиток системи внутрішнього аудиту як фактор зниження ризиків інвестування

Венетуліс Т. А.Кемарська Л. Г.  Використання контролінгу в санаційних процедурах

Довбня С. Б.Найдовська А. О.  Методологічні аспекти формування центрів фінансової відповідальності

Соляник Л. Г.  Організаційно-економічний механізм управління оборотними активами та джерелами їх фінансування

2005 №3 (11)

Рекова Н. Ю.Мойсеєнко К. Є.Вільчевська К. В.  Лізингові операції як перспективна форма інвестування підприємств в України

Тітова Н. А.Карнаухова Ю. В.  Використання ефекту фінансового левериджу в управлінні структурою та рентабельністю капіталу підприємства

Єрмошкіна О. В.  Використання системно-цільового підходу при побудові системи управління фінансовими потоками підприємства

Соляник Л. Г.  Нові підходи до управління дебіторською заборгованістю на промисловому підприємстві

2005 №2 (10)

Пономаренко О. П.  Поняття економічної стійкості

Соляник Л. Г.  Кредитна політика як інструмент управління дебіторською заборгованістю підприємства

Задоя А. О.Ткаченко І. П.  Фінансовий моніторинг: перспективи впровадження та проблеми реалізації

Поддєрьогін А. М.Наумова Л. Ю.  Фінансова стійкість підприємств сільського господарства України: проблеми і шляхи її забезпечення

2005 №1 (9)

Єрмошкіна О. В.  Класифікація фінансових потоків при розробці ефективної системи управління фінансами підприємства

2004 №4 (8)

Басанцов І. В.  Організація фінансового контролю у системі державного казначейства

Цуркан І. М.  Розробка виробничої програми з урахуванням оптимізації податкових платежів

Вишневський В. П.Попов С. М.  Податкове регулювання діяльності комерційних банків: теоретичні аспекти

2004 №3 (7)

Соловйова Л. О.  Моніторинг господарської діяльності підприємства - платника податків

Петрик О. А.  Удосконалення постулатів аудиту як важливий напрям розвитку його теорії

Брижатий В. В.  Фінансово -інвестиційні ризики підприємства - емітента фондових інструментів

2004 №2 (6)

Петрик О. А.  Особливості визначення мети, завдань та об'єктів аудиту на сучасному етапі його розвитку в Україні

Сахарцева І. І.Подмешальська Ю. В.  Розробка комплексної моделі тематичного аудиту операцій із запасами

Шишкова Н. Л.  Інноваційна складова при підготовці програми санації для підприємства

Амоша О. О.  Про напрямки вдосконалення механізму дії ПДВ

Ковальчук К. Ф.Савчук Л. М.Вишнякова І. В.  Універсальна модель ранжування прийнятних для підприємства видів лізингових угод

2004 №1 (5)

Семенюк В. С.  Вплив операцій з давальницькою сировиною на потребу в оборотних коштах і ефективність їх використання

Рева Т. М.Ковальчук К. Ф.  Податкові проблеми фінансової підтримки підприємств вугледобувної промисловості

Семенов Г. А.Бондар А. В.  Удосконалення організації управління фінансовою діяльністю на підприємстві

Швець В. Я.Клементьєва О. Ю.  Зарубіжний досвід прогнозування фінансового стану підприємства

2003 №4 (4)

Вишневська А. В.  Основні аспекти методики управління активами компаній

Цуркан І. М.  Зниження податкового навантаження на базі покращення використання ресурсного потенціалу підприємства

Єрмошкіна О. В.  Теоретичні підходи до класифікації фінансових потоків в умовах розвитку міжнародних зв’язків підприємства

2003 №3 (3)

Шишкова Н. Л.  Удосконалення аналітичного етапу підготовки до проведення санації

Коновалюк В. І.  Проблеми формування системи оподатковування монополій видобувної промисловості

Соляник Л. Г.  Ефективне управління оборотними активами - ключовий фінансовий важіль поліпшення результатів фінансово-господарської діяльності підприємств

Єрмошкіна О. В.  Побудова системи управління фінансовими потоками підприємства в ринкових умовах

2003 №2 (2)

Савчук В. П.  Теорія і практика оцінки ефективності інвестицій у країнах із перехідною економікою

2003 №1 (1)

Дідик Л. М.  Теоретичні аспекти рейтингової оцінки фінансового стану підприємств

Штефан Н. М.  Вплив дивідендної політики на вибір варіантів та джерел фінансування розвитку підприємства в сучасних умовах оподаткування