ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Рубрика:

2018 №1 (61)

Овчар П. А.Голубка С. М.  Стратегія розвитку автотранспортної системи: зміст та особливості формування

Бондарчук О. М.Темченко Г. В.Максимова О. С.  Оптимізація ефективності діяльності промислового підприємства гірничої галузі

Гришаніна О. О.  Обгрунтування інвестиційних рішень щодо впровадження інноваційних технологій вуглевидобутку

2017 №4 (60)

Прушківська Е. В.Ніколаєнко М. І.  Особливості розвитку авіаційної галузі на міжнародному та національному рівні в умовах глобалізації

2017 №3 (59)

Вагонова О. Г.Аржевічев Д. В.  Прогнозування економічних наслідків аварій на сховищах відходів уранового виробництва

Овчар П. А.  Економіко-правові аспекти розвитку автомобільного транспорту в україні

Сакун Л. М.  Проблеми та перспективи інноваційного розвитку машинобудівної галузі україни

2017 №2 (58)

Пилипенко Ю. І.  Інноваційний розвиток авіабудування україни як механізм стимулювання точок економічного зростання національної економіки

2017 №1 (57)

Леховіцер В. О.  Формування напрямків інноваційного розвитку машинобудівної галузі в умовах євроінтеграції

Летуча А. А.Летуча О. В.  Стратегія фінансового оздоровлення підприємств металургійного комплексу України в умовах глобалізації

2015 №3 (51)

Варава Л. М.  Інноваційний підхід щодо оплати праці на гірничовидобувних підприємствах України

Вагонова О. Г.Бондаренко Л. А.  Методичний підхід до формування конкурентних переваг кар’єрних автосамоскидів на основі їхніх технічних параметрів

2015 №2 (50)

Романюк Н. М.  Концептуальні засади стратегічного розвитку гірничозбагачувальних комбінатів

Гладка Л. І.Поривай А. О.Бодня Д. А.  Лізинг як засіб подолання кризових явищ в економіці України

Ковальчук М. В.  Організаційно-технологічне обґрунтування інвестиційних потреб на підтримку мінерально-сировинної бази гірничо-збагачувальних комбінатів

Вагонова О. Г.Одінцова К. І.Досужий В. С.  Визначення основних мотивів плинності кадрів на підприємствах в сучасних умовах господарювання

2015 №1 (49)

Сердюк О. С.  Щодо ефективності інвестиційних проектів, реалізованих механізмами державно-приватного партнерства на вугільних підприємствах

Самуся О. В.  Аналіз економічної доцільності застосування теплонасосних технологій для гарячого водопостачання підземних гірничих підприємств

Тимошенко Л. В.Крилова О. В.  Формування соціально-відповідального бізнессередовища місто утворюючого підприємства в регіоні видобутку й переробки уранової сировини

Темченко О. А.Тютюнник Ю. М.  Визначення ключових факторів розвитку підприємств гірничо-металургійного комплексу України

Нусінов В. Я.Буркова Л. А.  Особливості оцінки економічної ефективності впровадження заходів з подолання кризового стану на гірничо-збагачувальних комбінатах

Драчук Ю. З.  Основи формування інституціонального забезпечення інноваційного розвитку вугільної галузі

2014 №4 (48)

Темченко О. А.Горлов М. І.Темченко Г. В.  Методи управління процесами використання енергоресурсів на гірничорудних підприємствах

Соляник Л. Г.  Соціальна відповідальність як ключовий фактор впровадження моделі сталого розвитку промисловості України

Вагонова О. Г.Прокопенко В. І.  Соціальні наслідки економічної діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів України

2014 №3 (47)

Яцентюк С. В.  Динамічна модель управління розвитком брендів продукції промислового призначення

Ващенко А. А.  Тенденції функціонування та пріоритетні напрями розвитку машинобудування в Україні

2014 №2 (46)

Лобов С. П.  Складові економічного ефекту від використання корпоративних інформаційних систем на підприємствах гірничо-металургійного комплексу

Бондарчук О. М.Чайка О. В.  Економічна ефективність використання сталеплавильного обладнання з урахуванням оптимізації способу змішування металу

Соляник Л. Г.  Проблеми удосконалення управління інвестиційною діяльністю на підприємствах гірниничо-металургійного комплексу України

Вагонова О. Г.Прокопенко В. І.Кириченко А. В.  Визначення термінів впровадження інноваційних засобів кріплення гірничих виробок на вугільних шахтах

2014 №1 (45)

Ващенко А. А.  Ефективність виробничо-господарської діяльності в механізмі управління промисловими підприємствами

Кадермєєва Д. С.  Специфіка функціонування і суспільна ефективність електроенергетики України

Іщенко М. І.Нусінов В. Я.  Теоретичні основи оцінки результатів діяльності підприємств, пов’язаних зі зміною їх фінансового стану

2013 №4 (44)

Цимбалюк О. В.  Обґрунтування експертно-аналітичної системи моніторингу технічних ризиків металургійних підприємств

Прокопенко В. І.Бондаренко Л. А.  Фактори підвищення конкурентоспроможності автосамоскидів у вітчизняному виробництві

Нусінов В. Я.Колесніков Д. В.  Удосконалення методичних підходів до ідентифікації стадій життєвого циклу вертикально-інтегрованої структури

Вагонова О. Г.Романюк Н. М.  Експертна оцінка напрямів розвитку гірничо-збагачувальних комбінатів

2013 №3 (43)

Халимендиков Е. Н.Зинченко С. А.Юшков Е. А.Дедич И. А.  Економічна ефективність поточних технологій спорудження свердловин

Вакульчик О. М.Дубицький Д. П.  Оцінка економічної безпеки підприємства в умовах кредитування

Терещенко М. К.  Особливості обліку витрат проектних і будівельно-монтажних підприємств у сучасних умовах

Топоркова О. А.  Облікова політика як складова системи управління витратами

Бойко В. В.Толок В. В.  Комплексна система відтворення та оновлення основних фондів підприємств України в сучасних умовах господарювання

Соляник Л. Г.  Від збитковості до прибутковості: ключові фактори успіху вітчизняних підприємств

2012 №3 (39)

Жураковська М. Б.  Проблеми нормативного забезпечення трансферу технологій в Україні

Сердюк О. С.  До питання про підходи до реструктуризації вугільних шахт

Попова В. В.  Засоби та методи визначення надійності інвестицій в інновації

2012 №2 (38)

Ободець Р. В.Краснов О. А.  Трансфер технологій в Україні: проблематика, сучасний стан та шляхи сприяння його розвитку

Бойченко М. В.  Концептуальні підходи до розробки стратегії розвитку фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Україні

2012 №1 (37)

Мацкевич Ю. І.  Концептуальні підходи до стратегічного управління діяльністю металургійних підприємств

Ляшок Н. Ю.  Обґрунтування необхідності розвитку людського капіталу промислових підприємств в умовах економічних криз

2011 №4 (36)

Філіпішин І. В.  Аналіз чинників розвитку промислових підприємств в Україні

2011 №3 (35)

Пашкевич М. С.  Диверсифікація діяльності вугледобувних підприємств в контексті розвитку депресивних регіонів України

2011 №2 (34)

Волобоєв В. Д.  Тенденції та шляхи активізації розвитку машинобудування Запорізької області

2011 №1 (33)

Шарпенков А. В.  Проблеми матеріально-технічного забезпечення інноваційної сфери в Україні

2010 №4 (32)

Пілова К. П.  Аналіз методик оцінки економічної ефективності використання вугілля в енергетиці

2010 №3 (31)

Горошкова Л. А.  Взаємозв’язок глобалізаційних процесів у світовій та вітчизняній металургійній галузі

Залознова Ю. С.  Формування галузевої угоди в контексті забезпечення якості управління персоналом вугільних підприємств

2010 №1 (29)

Залознова Ю. С.  Соціальна політика у вугільній галузі України: проблеми становлення та розвитку

2008 №4 (24)

Драчук Ю. З.Гусак А. С.Кочешкова І. М.Єременко О. М.  Організаційно-економічні механізми розвитку інноваційних процесів у вугільній галузі

2007 №3 (19)

Дедіков О. І.  Інноваційна активність і деякі проблеми економічного розвитку в Україні

Алєксєєнко Д. Д.  Реформування комунального сектора шляхом залучення капіталу приватних інвесторів

2007 №2 (18)

Саллі В. І.Петренко Д. О.  Економічне моделювання процесів доробки обмежених запасів

2006 №4 (16)

Ковзель К. А.  Концепція динамічного дисконтування грошових потоків

Симоненко О. І.Бардась О. В.  До питання забезпечення оптимального розподілу інвестицій при розробці родовищ корисних копалин

2006 №3 (15)

Шатирьова А. С.  Оцінка вартості запасів родовищ мінеральних вод України (методологічний аспект)

Іщенко М. Л.  З’ясування чинників сприяння спільному функціонуванню підприємств у гірничо-збагачувальному комплексі

2006 №2 (14)

Пономаренко П. І.Солодянкін О. В.Харін С. А.  Експорт залізорудної продукції України: аналіз динаміки і ефективності

2006 №1 (13)

Адоньєв Є. О.  Інвестування впровадження енергозберігаючих технологій на підприємствах АПК як чинник зменшення собівартості сільськогосподарської продукції

Ходжаян А. О.  Сучасні проблеми розвитку інвестиційного ринку України

2005 №4 (12)

Русінова О. С.  Моніторинг витрат на етапах впровадження інноваційного проекту

Бардась О. В.  Оптимізація витрат при розробці родовищ зернистих фосфоритів за рахунок аутсорсингу

Багрова І. В.Багров В. П.  Про взаємозв'язок характеристик ефекту капітальних вкладень

2005 №3 (11)

Кармазін В. Я.Лобачьова Н. В.  Аналіз умов формування механізму цілеполагання при реструктуризації підприємств гірничо-металургійного комплексу України

2005 №2 (10)

Ащеулова О. М.  Основні засоби виробництва геологічних організацій України та ефективність їх використання

Бондаренко А. Є.Снісаренко С. Г.Шаров О. І.  Організаційно-економічний механізм енергозбереження

2005 №1 (9)

Кривега К. В.  Туристична інфраструктура в Україні: стан та перспективи

Савостенко Т. О.Грицаєнко А. М.  Порівняльна характеристика методів державного регулювання інноваційної діяльності в розвинутих країнах світу та в Україні

Довбня С. Б.Гулік Т. В.  Методичні основи реструктуризації підприємств вугільної промисловості

2004 №4 (8)

Салига С. Я.Кирилова Л. І.Серебряков В. О.  Визначення порівняльної ефективності інвестиційного проекту на фазах підготовки, проектування та ефективності

Шаров О. І.  Аналіз інноваційної конкурентоспроможності вугільної галузі України

Герасимова І. Ю.  Сучасні тенденції і закономірності розвитку ефективності праці на вугільних шахтах України

Євдокимов Ф. І.Розумна Н. В.  Соціально-економічні проблеми об’єднання промислових підприємств: методологічний аспект

2004 №3 (7)

Лоскутова Я. Ю.Романовський І. Г.  Механізм оцінки ризику при прийнятті інвестиційних рішень

Близький Р. С.  Оцінка ефективності ресурсозберігаючих заходів у чорній металургії

Семенов А. Г.  Структурно-інноваційна перебудова економіки України: проблеми, перспективи та пріоритети

Гулік Т. В.  Вибір шляхів реструктуризації шахтного фонду регіону на багатокритеріальній основі

Кабанов А. І.Нейєнбург В. Є.Драчук Ю. З.Жогова І. В.  Шляхи удосконалення системи технічного та фінансового забезпечення заходів з переоснащення вугільних шахт

2004 №2 (6)

Шаров О. І.  Сучасний стан концентрації у вугільній промисловості України

2004 №1 (5)

Прокопенко В. І.Пілова Д. П.  Щодо питання встановлення факторів, що визначають собівартість продукції гірничо-збагачувальних підприємств

Герасименко Т. В.  Економічні проблеми розвитку геологорозвідувальних робіт на нафту і газ в Україні

2003 №4 (4)

Пилипенко Ю. І.  Експортний потенціал і структурна політика України на сучасному етапі

Шаров О. І.  Ресурси вугільної промисловості України та напрямки їх ефективного використання

2003 №3 (3)

Саллі В. І.Чмихун В. О.  Підвищення ефективності інвестиційних процесів на мало перспективних вугільних шахтах

Дьячкова І. В.  Світовий ринок вугілля: стан, тенденції розвитку та перспективи українських експортерів

2003 №2 (2)

Козаркевич-Глебовська А.  Опціони на нерухомість при оцінці інвестиційних проектів

Євдокимов Ф. І.Бородіна О. О.  Економічна безпека інвестицій в умовах перехідної економіки

2003 №1 (1)

Решетілова Т. Б.  Перспективи нових методів державного регулювання вугільної промисловості України

Саллі В. І.  До проблеми підвищення ефективності роботи вугільних шахт України

Амоша О. І.  Роль вугілля у паливно-енергетичному балансі України