ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Рубрика: Економіка природокористування

2020 №2 (70)

Дудник А. В.  Засади забезпечення екологічної безпеки промислово-міських агломерацій в контексті їх сталого розвитку

2019 №4 (68)

Дудник А. В.  Глобальне еколого-економічне управління взаємодією природних та антропогенних складових урбосистем

2019 №3 (67)

Дудник А. В.  Організаційні засади політики управління сталим розвитком промислово-міських агломерацій

2019 №2 (66)

Дребот О. І.Гадзало А. Я.  Еколого-економічні чинники транскордонного співробітництва у контексті єврорегіону «БУГ»

2019 №1 (65)

Захарченко Н. В.Борисенко Н. В.  Механізми фінансування «зелених» інвестицій

Пімоненко Т. В.  Детермінанти підвищення ефективності менеджменту зелених інвестицій

2018 №4 (64)

Пімоненко Т. В.Люльов О. В.Ус Я. О.  Теоретичні аспекти концепції маркетингу зелених інвестицій

Амоша О. І.Дудник А. В.  До питання систематизації методологічних засад моніторингу стану довкілля

2018 №1 (61)

Шаповал В. А.Мормуль Т. М.  Стратегія підприємницького використання відновлених земель: міжнародний досвід економічного розвитку місцевих громад

Терехов Є. В.Літвінов Ю. І.  Розвиток екологічного підприємництва в умовах використання земельних угідь техногенного походження

Вагонова О. Г.Аржевічев Д. В.  Економічна оцінка пріоритетних напрямків можливого використання сховищ відходів уранового виробництва

2017 №2 (58)

Самуся О. В.Касьяненко Л. В.Романюк Н. М.  Оцінка окупності інвестицій в енергозберігаючі технології

Вагонова О. Г.Аржевічев Д. В.  Соціально-економічні наслідки захоронення відходів уранового виробництва на урбанізованих територіях

2017 №1 (57)

Тимошенко Л. В.Ус С. А.Куличенко Д. В.  Визначення пріоритетності фінансування природоохоронних проектів

Вагонова О. Г.Шереметьєва І. В.Аржавічев Д. В.  Особливості екологоекономічної оцінки наслідків радіаційного забруднення територій відходами уранового виробництва

2016 №4 (56)

Білоскурський Р. Р.  Нормативно-правове забезпечення еколoго-економічного розвитку України

Смоленніков Д. О.  Система індикаторів соціально-екологічної відповідальності підприємств теплоенергетики

Терехов Є. В.Літвінов Ю. І.  Обгрунтування шляхів підвищення ефективності землезбереження як фактору забезпечення інвестиційної привабливості техногенних земель

2016 №3 (55)

Тимошенко Л. В.Дементьєва Н. В.  Еколого-економічне обґрунтування використання відновлюваних джерел енергії на муніципальних об’єктах

Дудник А. В.  Теоретичні аспекти стійкого розвитку урбосистем

Курильців Р. М.  Концептуальні засади формування системи адміністрування землекористування в Україні

Пилипенко Г. М.Прушківська Е. В.Кусакова Ю. О.  Компаративний аналіз розвитку зеленого туризму в Україні та світі

2016 №1 (53)

Гаращук О. В.Куценко В. І.  Освіта в контексті екологічно безпечного розвитку суспільства

Тимошенко Л. В.Ус О. М.  Еколого-економічні аспекти оцінювання та прогнозування забруднення атмосферного повітря у промисловому місті

Бардась А. В.Дуднік А. В.  До питання оцінки природно-ресурсного потенціалу та якості довкілля міських поселень

Лазебник Л. Л.Гацька Л. П.  Вплив екологічного регулювання на конкурентоздатність підприємств гірничодобувної промисловості

2015 №2 (50)

Прокопенко В. І.  Про критерії оцінювання ефективності збереження земельних ресурсів при відкритій розробці родовища

2015 №1 (49)

Летуча О. В.  Теоретико-методологічні засади дослідження екологічної експансії

Кривенко С. В.  Еколого-економічні особливості розвитку ресурсозбереження та вторинного ресурсовикористання в Україні

2014 №3 (47)

Авдющенко А. С.  Фонди охорони навколишнього середовища в системі фінансування природоохоронних заходів Польщі

Тимошенко О. О.  Запаси рудної сировини в родовищі як чинник забезпечення виробничої потужності гірничо-збагачувальних комбінатів

2014 №2 (46)

Прокопенко В. І.Тимошенко О. О.  Інвестування коштів на відтворення придатності основних засобів виробництва у міру поглиблення видобувної зони кар’єру

Вецепура Н. В.Филипюк А. О.  Корпоративна соціальна відповідальність у вирішенні екологічних проблем Донецького регіону

2014 №1 (45)

Жикаляк М. В.  Ефективна рентна політика при видобуванні паливно-енергетичних ресурсів

Сафронов С. О.  Соціально-економічні наслідки взаємодії між антропогенною та природною підсистемами міста

Терехов Є. В.  Управління цільовим призначенням порушених відкритими гірничими розробками земель в аспекті сталого розвитку техногенних місцевостей

2013 №3 (43)

Майдукова С. С.  Економічна доцільність використання ресурсного потенціалу мінеральної складової відходів вугільного прорізводства

Балуєва О. В.  Методика розрахунку індексу соціо-еколого-економічного розвитку міста

Терехов Є. В.  Удосконалення економіко-організаційного механізму формування вартості земель, відтворених в умовах відкритих гірничих розробок

Тимошенко Л. В.  Управління рівнем забруднення атмосферного повітря пересувними джерелами у промисловому місті

2013 №2 (42)

Тимошенко Л. В.  Еколого-економічні аспекти застосування рециклінгу: досвід Європи та України

2013 №1 (41)

Волошенюк В.  Еколого-економічні та організаційні аспекти взаємодії суб'єктів природокористування

2012 №4 (40)

Петрушенко М. М.  Аналітична оцінка потенційних екологічних конфліктів із урахуванням чинника ризику

2012 №3 (39)

Жишко М. І.Лобасов О. П.  Дослідження впливу точності геологічної моделі нафтогазового родовища на його геолого- економічну оцінку за допомогою економічних показників

Кириченко О. О.  Науково-технічні та інноваційні аспекти природно-ресурсного забезпечення економічного розвитку

Громова О. М.Маркова Т. Д.  Інноваційно-інвестиційні аспекти ефективності ресурсозбереження на базі використання теплових насосів в Україні

2012 №2 (38)

Сухіна О. М.  Сучасні методологічні підходи до оцінки впливу гірничодобувних підприємств на довкілля як екологічна інновація

Дмитрук І. А.Красноштан О. М.Когут Р. Й.Печеник О. М.Сальников В. Г.  Застосування методології управління проектами для підвищення енергоефективності інноваційних варіативних систем

2011 №2 (34)

Мержинський Є. К.Глущевський В. В.  Теоретичні аспекти еколого-економічного моделювання природно-ресурсного потенціалу

2011 №1 (33)

Сіліна І. В.  Теоретичні аспекти оцінки ефективності інвестицій природоохоронного призначення

Єрмошкіна О. В.  Фінансові аспекти екологічної безпеки регіонів у контексті інституціональної трансформації

2010 №4 (32)

Макєєв О. Ю.Макеєва Д. О.  Економічна оцінка витратних екологічних проектів

2010 №3 (31)

Рибальченко С. М.  Науково-методичні підходи до формування екологоорієнтованої стратегії розвитку підприємств в системі стратегічного регіонального управління

2010 №2 (30)

Тимошенко Л. В.  Оцінювання ефективності застосування різних способів розробки родовища: концептуальний підхід

Іванов А. М.В’юн В. Г.Матвієнко А. В.  Просторово-територіальна організація рекреаційних територій

Аровіна М. П.  Соціально-економічні аспекти утилізації шкідливих відходів виробництва в промисловому регіоні

2010 №1 (29)

Бардась А. В.Бабець Д. В.  Параметри ентропійної природи вугільних шахт щодо впливу на довкілля та виробничі витрати

Скортос М.Саломаніна Л.Фортузі Д.  Економічні перспективи участі інвесторів вирішувати економічні проблеми великих морських портів на західному узбережжі Чорного моря Україна

2009 №4 (28)

Скиданенко Ю. П.  Методичні підходи до розрахунку економічного збитку внаслідок надзвичайних ситуацій природного характеру

Бардась А. В.  Економічні межі доцільності розміщення породи у виробках, що погашаються

Мартієнко А. І.  Визначення ефективної форми власності в природокористуванні на базі теорії альтернативних витрат

2009 №3 (27)

Гаврилов П. Є.  Удосконалення економічного механізму регулювання процесів ресурсозбереження на рівні регіонів

Бардась А. В.Бабець Д. В.  Побудова прогностичної моделі оцінки впливу природного середовища шахти на економічні показники

Лазарєва О. В.  Проблеми підвищення ефективності використання земельних ресурсів

Садченко О. В.  Концепції екологічного маркетингу

2009 №2 (26)

Бардась А. В.  Економіка природокористування і продуктивні потоки вугільних шахт

2009 №1 (25)

Гаврилов П. Є.  Удосконалення системи екоменеджменту в рамках регіонального управління

Бардась А. В.  До питання екологічної паспортизації вугільних шахт

Варламова І. С.  Система екологічного менеджменту на металургійних підприємствах в умовах ринкової економіки

2008 №4 (24)

Бардась А. В.Цабегей Н. В.  Екологічний аудит як передумова екологічної паспортизації вугільних шахт України

Варламова І. С.Прушківська Е. В.  Ефективність екологічного менеджменту на металургійних підприємствах

2008 №3 (23)

Бардась А. В.Бойченко М. В.  Визначення раціональної границі видобування запасів корисних копалин на прикладі вугілля

2008 №1-2 (21-22)

Ніколаєв Ю. О.Нікітко В. І.  Формування системи еколого-економічного управління на вітчизняних підприємствах

Бардась А. В.  Еколого-економічна оцінка наслідків відпрацювання залишкових запасів вугілля в надрах

2007 №4 (20)

Бойченко М. В.  Оцінка перспектив трансформації природного середовища як результату антропогенного впливу на довкілля

2007 №2 (18)

В’юн В. Г.Гайдаєнко О. М.  Теоретичні аспекти управління розвитком та формуванням рекреаційних територій

Прокопенко В. І.Терехов Є. В.  Застосування системного підходу у моделюванні механізму економіко – організаційного забезпечення обігу земельних ресурсів гірничого відводу

2007 №1 (17)

Саллі В. І.Лозинський І. Є.  Планування екологічних заходів при здійсненні виробничої діяльності гірничо- збагачувальними комбінатами

2006 №4 (16)

Бардась А. В.  Оптимізація використання ресурсів вуглевидобувних підприємств на основі врахування внутрішніх ентропійних зв'язків

2006 №2 (14)

Прокопенко В. І.Кириченко О. О.Терехов Є. В.  Сучасні складові формування ціни рекультивованих земель на відкритих гірничих розробках

2006 №1 (13)

Верхоглядова Н. І.Стенічева І. Б.Головко Л. С.  Екологізація як фактор підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника в аспекті розвитку малого бізнесу

2005 №1 (9)

Драчук Ю. З.  До питання вибору пріоритетних проблем інноваційного розвитку у сфері безпеки й екології у вугільній галузі

Метлова Л. П.  Підходи до реформування природокористування у техногенно перевантажених регіонах

2004 №4 (8)

Гронська М. В.  Особливості інноваційного потенціалу стратегічного управління земельними ресурсами

2004 №3 (7)

Недодаєва Н. Л.Шолда О. О.Григорюк М. Є.  Формування механізму плати за забруднення довкілля в Україні

2004 №2 (6)

Родіонов О. В.  Оцінка стану екологічного менеджменту на підприємствах деревообробної промисловості

2003 №3 (3)

Драчук Ю. З.  Механізм визначення ефективності науково- технічних заходів щодо екології у вугільному виробництві

2003 №2 (2)

Драчук Ю. З.Нейєнбург В. Є.  Принципові методичні підходи до оцінки ефективності екологічних заходів у вугільному виробництві

2003 №1 (1)

Прокопенко В. І.  Економічна ефективність підвищення якості залізорудної сировини у гірничо-збагачувальному виробництві