ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Рубрика: Економічна теорія

2021 №4 (76)

Пилипенко Ю. І.Дубєй Ю. В.  Макроекономічні індикатори рівня техніко-технологічного розвитку

Пашкевич М. С.  Проблеми управління соціально-економічним та екологічним розвитком регіонів та ризики виникнення територіальних депресій

Федунь Ю. Б.Голубка Д. С.  Особливості регулювання національного розвитку франчайзингу

Прушківська Е. В.Дворнік М. О.  Проблеми молодіжної зайнятості та безробіття: глобальний та національний аспект

Федорова Н. Є.  Постіндустріалізм та його сутнісна характеристика

2021 №3 (75)

Яциковський Б. І.  Моделювання загроз для економічної безпеки гірничодобувної галузі

Чинчик А. А.  Взаємовпливи та взаємозалежності між ефективною податковою політикою і політикою детінізації економіки

Мироненко М. А.Король Р. М.  Розвиток металургії України в умовах глобалізаційних викликів початку 2020-х років

Литвиненко Н. І.Пилипенко Г. М.  Мікроекономічний аналіз у професійному навчанні студентів економічних спеціальностей

Пилипенко Г. М.  Моделі контрактної поведінки в контексті теорії галузевих ринків

2021 №2 (74)

Лазебник Л. Л.  Дискурси національної безпеки

Литвиненко Н. І.  Практика активного навчання з використанням баз даних міжурядових организаций

Галанець В. В.Колодій А. В.  Роль держави в управлінні ризиками в аграрній сфері економіки України

Герасименко Т. В.  Трансакційні витрати: сутність та динаміка в українській економіці

Грицина О. В.Божанова О. В.Шолудько О. В.Тофан І. М.Колодій А. В.  Пенсійна реформа в Україні та її перспективи

Пилипенко Г. М.Мірошніченко Ю. В.Сліпко А. Д.  Стратегічна поведінка компаній на галузевому ринку автомобілів споживчого класу

Савченко М. В.Шутак І. А.  Тенденції трансформаційних та інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки України

Нямещук Г. В.  Конкурентоспроможність інтелектуальної екосистеми України: інституційно-регуляторний аспект

Шкуренко О. В.  Механізми впливу державних інституцій на ефективне управління логістичним забезпеченням розвитку інноваційного співробітництва

2021 №1 (73)

Онисько С. М.Томашевський Ю. М.  Створення системи регулювання й вдосконалення організаційно-економічного механізму функціонування сільського господарства

Безкоровайна Л. В.Бойка О. А.Омельянчик С. В.  Сільський туризм, біорізноманіття та сталий розвиток: комплементарність та вплив на добробут сільського населення

Іванов В. В.  Концепція публічного підприємництва в Україні

Прушківський В. Г.Прушківська Е. В.Литовка В. А.  Цінності як основа корпоративної культури

Яцкевич І. В.Красностанова Н. Е.  Цифрові технології у підприємницькій діяльності

Чинчик А. А.  Формування податкової політики України у контексті трансформації економіки

Карпіщенко О. І.Ілляшенко К. В.Ілляшенко Т. О.  Якість місцевого розвитку – удосконалення європейського досвіду оцінки в умовах України

Заваженко А. О.  Компаративний аналіз протиепідеміологічного інституційного забезпечення національних економік у період пандемії covid-19

2020 №4 (72)

Дубєй Ю. В.  Діалектика монополії та конкуренції у техніко-технологічному оновленні суспільства

2020 №3 (71)

Грабчук О. М.  Прогнозування рівня інфляції в Україні: індетерміністський погляд

Кіндзерський Ю. В.  Кібербезпека та становлення цифрової економіки: проблеми взаємозв’язку

Пилипенко Г. М.  Інституціональні зміни економіки в контексті еволюції поглядів Д. Норта

2020 №2 (70)

Полякова О. М.Ліпська Т. І.Кучинська О. М.  Державно-приватне партнерство як елемент механізму розвитку транспортної інфраструктури України

Сластяникова А. І.  Основні орієнтири розвитку інтелектуального підприємництва

Геращенко С. О.Чорнобаєв В. В.  Інституціональні чинники розвитку інноваційного підприємництва в Україні

Алєксєєнко Д. Д.  Інституціональні чинники підвищення ефективності виробництва локальних суспільних благ в Україні

Білоцерківець В. В.Завгородня О. О.Алсуф’єва О. О.  Інноваційне відродження гірничо-металургійного комплексу України як імператив національної конкурентної політики

2020 №1 (69)

Онисько С. М.Лизак М. П.  Дослідження економічної сутності категорії «прибуток»

Тимошенко Л. В.Крилова О. В.  Інституціональні важелі фінансування малого і середнього бізнесу як складова розвитку депресивних регіонів

Дяченко Н. І.Черкавська Т. М.  Проблема морально-етичної детермінанти дистрибутивної справедливості: соціально-економічні наслідки

Нуріахметов Є. І.Слюсарева Л. В.  Особливості розвитку ринку електронних закупівель в україні

Лазебник Л. Л.Войтенко В. О.  Сутність, особливості та параметри цифрової економіки

Сторощук Б. Д.  Закономірності трансформації економічної влади в умовах глобальної кризи

2019 №4 (68)

Благодатний А. С.Музиченко А. С.  Особливості трансформаційних процесів у міжнародній біржовій торгівлі

Яциковський Б. І.Голубка В. М.  Теоретичні засади дослідження гірничодобувної галузі

Колещук О. Я.  Інституційне забезпечення розвитку інноваційності на основі взаємозв’язку «держава - заклади вищої освіти - промисловість»

Оганезова А. В.  Механізми інституціоналізації соціальної відповідальності работодавців за збереження здоров’я працівників в Україні

Геращенко С. О.Чорнобаєв В. В.  Взаємозв’язок економічної свободи, підприємництва та економічного розвитку у глобальній економіці

Дубєй Ю. В.Пилипенко Ю. І.  Інноваційно-технологічна складова економічного розвитку в умовах глобалізації

Нестеренко О. П.  Соціальна справедливість та ліберальна традиція: погляд Ф. фон Хайєка

Алєксєєнко Д. Д.  Інституціональне середовище виробництва локальних суспільних благ

2019 №3 (67)

Мастило А. Я.  Основні напрями вдосконалення ринку інтелектуальної власності в Україні

Мороз С. Р.  Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку санаторно- курортного господарства в Україні

Онисько С. М.Томашевський Ю. М.  Удосконалення земельних відносин в аграрному секторі України

Чинчик А. А.Голубка С. М.  Актуальні пріоритети податкової політики в умовах модернізації національної економіки

Герасименко А. Г.Нестерець А. О.  Вплив інформаційної асиметрії на конкуренцію

Барон І. Г.  Економічна безпека держави як базова комплексна категорія екосестейту

Прушківська Е. В.Буюкян А. Р.  Особливості розвитку високотехнологічного експорту підприємств України

2019 №2 (66)

Мастило А. Я.  Нормативно-правове забезпечення економічного розвитку інтелектуальної власності

Багмет К. В.  Розвиток соціальної сфери через призму інституційних змін

Прушківська Е. В.Ткачук А. М.  Сутність та структура високотехнологічного сектору національної економіки

Смєсова В. Л.  Інституційні фактори взаємодії економічних інтересів у системі відтворення економічних відносин суспільства

Лазебник Л. Л.  Економічні інтереси в системі механізмів державного впливу на економіку

Гузенко І. Ю.  Теоретико-методологічний плюралізм і тоталітарний спадок в економічних дослідженнях

2019 №1 (65)

Колещук О. Я.  Моделі формування та розвитку інноваційної діяльності: міжнародний досвід

Ходжаян А. Р.  Критерії визначення пріоритетів структурних змін в економіці

Багмет К. В.  Інституційні зміни у соціальному секторі національної економіки: зовнішні тенденції та внутрішні суперечності

Гражевська Н. І.  Теоретико-методологічні здобутки нової політичної економії у дослідженні економічних інтересів і владних відносин

Пилипенко Г. М.Смєсова В. Л.  Взаємодія економічних інтересів в суспільстві: ретроспективний аналіз досягнень економічної науки

Гузенко І. Ю.  Ціннісно-культурні аспекти економічної глобалізації

Задорожний Г. З.Хомин О. В.  Уноміка і екзистенціали господорюючої особистоті у світлі постнекласичної економічної науки

2018 №4 (64)

Ходжаян А. Р.  Структурна характеристика розвитку економіки України

Кучеренко Є. В.  Вплив глобалізаційних процесів на економічну поведінку споживача та культуру його споживання

Єрмошкіна О. В.Горяча О. І.  Інноваційно-підприємницька діяльність економічних суб’єктів: поведінково-інституційні аспекти активізації

Баранник Л. Б.Черба В. М.  Розвиток соціального капіталу в Україні в умовах глобалізаційних викликів

Шаповал В. М.  Фонди місцевих громад як демократичний інститут сучасного суспільства

Пилипенко Г. М.Смєсова В. Л.Науменко Н. Ю.  Оцінка впливу влади-власності на реалізацію економічних інтересів в Україні

Задорожна О. Г.  Постнекласична економічна наука: формат людиномірності та цілісності господарства

2018 №3 (63)

Масько А. М.  Сутність та місце інституту державної влади в економічній системі

Афендікова С. В.  Трансформація змісту та форм внутрішньої торгівлі

Черкавська Т. М.Поліщук Н. О.  Алгоритм диагностики соціальних процесів на ринку праці (гендерний аспект)

Чорнобаєв В. В.  Проблеми та перспективи розвитку підприємницької діяльності на ринку предметів антикваріату та колекціонування

Геращенко С. О.Єрмошкіна О. В.Колотило М. Б.Шаповал В. М.  Економічна безпека України: аналіз та глобальні тенденції

Кваша Т. К.Рожкова Л. В.  Перспективні напрями інноваційного розвитку енергетики в світі та Україні

Смєсова В. Л.  Влада-власність та її особливості в Україні

2018 №2 (62)

Овчар П. А.  Пріоритетні напрями розвитку автотранспортної інфраструктури у системі національної економіки

Чорнобаєв В. В.  Проблеми експертної оцінки предметів антикваріату

Максименко І. Я.  Злиття та поглинання як інструмент інноваційного розвитку: стан та перспективи в Україні

Пилипенко Ю. І.Дубєй Ю. В.  Роль технологічного фактору в історії досліджень економічного розвитку

Прушківська Е. В.Дерев’ягін М. В.  Теоретичні аспекти інклюзивного розвитку та його роль в сучасних умовах

Пилипенко Г. М.  Еволюція марксизму в ХХ ст.: гуманістичний радикалізм Е. Фромма

Гузенко І. Ю.  Геоекономічні та геополітичні детермінанти світової економіки: класичні інтерпретації в світлі сучасності

2018 №1 (61)

Корчинський І. О.  Аграрна сфера: суспільно-економічний та організаційнотехнологічний конструкт з позицій архітектоніки

Гунько К. І.  Сервісна функція митних органів: потенціал теоретичного аналізу

Геращенко С. О.Колотило М. Б.  Прямі іноземні інвестиції в Україні в умовах інтеграції у світове господарство

Ковальчук К. Ф.Петрова Л. В.  Теоретичні питання щодо податкового адміністрування

Сарнацький О. П.Корчебний Р. С.  Розвиток економічних інтеграційних процесів у Латинській Америці в 60-х-80-х рр. ХХ ст.

Федорова Н. Є.  Перспективи та напрями використання науки з метою забезпечення прогресивного соціально-економічного розвитку в Україні

Волошенюк В. В.Чорнобаєв В. В.  Cвітовий досвід використання науки та інновацій у стимулюванні сучасного соціально-економічного розвитку

Шинкарук Л. В.Барановська І. В.Мільман Л. М.  Інвестиційні ресурси домогосподарств як чинник модернізації економіки України

Прушківська Е. В.Якубовський С. О.  Економічний розвиток та роль науки в сучасному cуспільстві: теоретико-методологічний контекст

2017 №4 (60)

Мушникова С. А.Божанова О. В.  Систематизація підходів до визначення категорій «банківська послуга», «банківська операція», «банківський продукт»

Прушківська О. В.  Експортоспроможна та імпортозаміщуюча політика у формуванні споживчого ринку національної економіки в умовах глобалізації

Шишкова Н. Л.Мороз Є. Ю.  Електронні гроші: сутність та проблеми використання в україні

Алексєєнко Д. Д.  Кількісні аспекти виміру соціального капіталу

Задорожна О. Г.Хомин О. В.  Обмежена роль концепту соціогенома у господарському світобаченні

Гузенко І. Ю.  Інститут державності в глобалізованому світі: виклики економічного і науково-технічного розвитку

Пилипенко Г. М.Рєліна І. Є.  Соціальна справедливість у світовій економіці: одвічний конфлікт держави і ринку

2017 №3 (59)

Іванишина Г. С.  Місце та роль суб’єктів господарювання у системі пробірного нагляду україни

Релина І. Є.  Еволюція соціальної політики країн європейського союзу

Гузенко І. Ю.  Особливості науково-технічної політики провідних країн світу в умовах глобалізації

Кучеренко Є. В.  Сутність поняття «демонстративне споживання»

Алексєєнко Д. Д.  Теорія соціального капіталу як методологічне підгрунтя дослідження результативності інституціональних реформ

Задорожна О. Г.  Тріалектика як методологія пізнання людяного господарства

2017 №2 (58)

Чорнобаєв В. В.  Ринок антикваріату та особливості його функціонування

Прушківська Е. В.Черномаз К. Г.  Фактори стабілізації сільськогосподарського виробництва в умовах глобалізації

Горбаньов В. С.  Теорії державного фінансування як методологічна основа дослідження виробництва суспільних благ

Колупаєва І. В.  Оцінка рівня ефективності діяльності органів влади щодо реалізації регуляторного впливу

Литвиненко Н. І.  Проблеми створення та управління міжнародними резервами: уроки для України

Пилипенко Г. М.Федорова Н. Є.Казимиренко О. В.  Соціально-економічний розвиток суспільства через призму синергетичної парадигми

2017 №1 (57)

Іванишина Г. С.  Світовий досвід регулювання операцій з дорогоцінними металами

Геращенко С. О.  Вплив сучасної економічної політики на інвестиційний клімат в Україні

Удачина К. О.Бандоріна Л. М.  Концептуальна модель визначення раціональної економічної поведінки суб’єкта господарювання

Дєєва Н. М.  Шляхи реформування соціальної держави в контексті децентралізації управління

Чорнобаєв В. В.Мороз Є. Ю.  Вплив підвищення мінімальної заробітної плати на економіку і держбюджет України в 2017 році

Пилипенко Г. М.Антоненко М. О.Кожа Н. В.  Критерії оцінки якості життя населення україни

Піцур Я. С.Черченко О. Л.Білоскурський Р. Р.  Сталий соціально-економічний розвиток: еволюція поглядів та теоретичний аналіз

Гереасименко А. Г.Свистільник В. Ю.  Теоретико-методологічний аналіз змісту інформаційної економіки

Завгородня О. О.Алсуф’єва О. О.  Національні інноваційні системи: класифікація, рейтингування та позиціонування в глобальному інноваційному просторі

2016 №4 (56)

Павлик А. В.  Енергозбереження як елемент енергонезалежної стратегії

Швіндіна Г. О.  Зміни пріоритетів організаційного розвитку та їх параметризація

Голубка С. М.Чинчик А. А.  Сутність базових понять теорії оподаткування в українській фінансово-економічній науці

Бойченко В. М.  Формування сучасних фінансово-економічних криз: фактори, умови та наслідки

Баранник Л. Б.Шаранов Р. С.  Рівень безробіття як індикатор національної безпеки

Литвиненко Н. І.  Наслідки впливу інституціональних чинників на соціальноекономічний розвиток

Дєєва Н. М.  Особливості реалізації соціальної функції держави

Пилипенко Г. М.  Сила держави як показник оцінювання ефективності виконання урядом своїх економічних функцій

2016 №3 (55)

Горняк О. В.Салюк-Кравченко О. О.  Шляхи вдосконалення корпоративної безпеки суб’єктів господарювання

Вознюк О. В.  Оптимізація системи фінансового забезпечення соціальних гарантій громадян

Баранник Л. Б.Черкавська Т. М.  Модернізація соціальної функції бюджету України в умовах посилення глобалізаційних викликів

Кузнецов О. А.  Соціальна економіка у працях М. Д. Кондратьєва

Пилипенко Ю. І.Чорнобаєв В. В.  Довгохвильові коливання як закономірність розвитку світової економіки

Федорова Н. Є.Пилипенко Г. М.  Теоретико-методологічний аналіз розвитку соціально-економічних систем у контексті прогресу

2016 №2 (54)

Богма О. С.  Енергетична складова економічної безпеки України

Кобзар Н. І.Геращенко С. О.Кірієнко О. М.  Економічна безпека України: аналіз стану в сучасних умовах

Чумак О. В.  Проблеми модернізації національного виробництва в умовах транзитивних змін в економіці

Чорнобаєв В. В.  Особливості ринку антикваріату в Україні

Ткаченко І. Д.  Специфікація та розмивання прав власності на надрокористування при формуванні стратегії рентоорієнтованої поведінки

Горбаньов В. С.  До питання щодо категоріального оформлення феномену суспільних благ

Дєєва Н. М.  Проблеми, пріоритети та перспективи реалізації бюджетної політики в період реформування місцевого самоврядування

2016 №1 (53)

Ісаєва Н. І.  Система державного стратегічного планування в республіці Казахстан

Пільгуй С. С.  Вплив кризових явищ на фінансову стійкість банківської системи України

Пуларія П. А.  Вплив прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток України

Геращенко С. О.  Прямі іноземні інвестиції: сучасні тенденції розвитку в Україні

Захарченко Н. В.Швецова А. А.  Механізм фінансування політичних партій з державного бюджету: світовий досвід та перспективи для України

Смєсова В. Л.  Ґенеза економічних уявлень щодо господарчих інтересів від первісної доби до етапу формування світових цивілізацій

2015 №4 (52)

Ісаєва Н. І.  Шляхи вдосконалення системи стратегічного планування України на сучасному етапі

Губарь О. В.  Конкурентоспроможність харчової промисловості України в умовах євроінтеграційних процесів

Штефан Н. М.  Стан та перспективи євроінтеграційної спрямованості України

Дучинська Н. І.  Теорія корисності: аналіз поведінки споживача в умовах ризику

Єнальєв М. М.Горлачук В. В.  Рефлексія принципу коаліціонування та ефекту розщеплення подій в теорії корисності

Кузьмінов С. В.  Зрушення на ринку праці як фактор формування кількісних та якісних характеристик попиту на ринку освітніх послуг

Бодрова Д. В.  Інституціональні перетворення в процесі становлення національної інноваційної системи

Пилипенко Г. М.Литвиненко Н. І.  Інституціональні чинники розвитку соціально-економічних систем

Гусєва О. Ю.Верескун М. В.  Інформаційно-телекомунікаційна галузь України: економічні тренди та можливості розвитку

Завгородня О. О.  Економіко-генетичні засади інноваційної макродинаміки

2015 №3 (51)

Марценюк Л. В.  Проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні

Чернявська Т. А.  Стратегічні напрями розвитку транспортно-комунікативної системи України в контексті забезпечення національної безпеки і самодостатності

Матюк Т. В.  Соціальний характер освітніх послуг та економічна політика держави

Леонідов І. Л.  Сутність та зміст привласнення інтелектуального продукту

Чорнобаєв В. В.  Вплив фактору конкуренції в інноваційному процесі на економічне зростання

Завгородня О. О.  Функції інновацій та макроекономічні екстерналії інноваційної динаміки

Пилипенко Ю. І.Прушківська Е. В.  Секторальна структура економіки в контексті стадіальності соціально-економічного розвитку суспільства

Бурлуцька С. В.  Механізми забезпечення стійкості соціально-економічних систем у контексті їх безпеки

Герасименко А. Г.  Економічний зміст та напрямки трансформації економічних систем

2015 №2 (50)

Романенко В. В.  Програмно-цільові підходи до оцінювання ефективності податкової політики держави

Гуцалова Ю. Є.  Фінансово-економічна сутність пенсійного забезпечення в Україні

Пилипенко Ю. І.  Інноваційні складові структурного реформування національної економіки України

Дєєва Н. М.  Науково-методичні основи щодо надання змінам соціальної відповідальності суб’єктів економіки керованого характеру

Топішко Н. П.  Соціальна політика і проблеми забезпечення соціальної справедливості в сучасному суспільстві

Бараннік Л. Б.  Проблеми людського розвитку і соціальна політика держав в умовах глобалізаційних процесів

Прушківська Е. В.Переверзева А. В.  Вплив ментальності на формування секторальної структури економіки

Петрушенко Ю. М.  Партисипативна модель управління та фінансування в міжнародних програмах технічної допомоги як фактор розвитку соціального капіталу територіальних громад

Ксензова В. Е.Ксензов С. В.  Особливості білоруської ментальності

Пилипенко Г. М.Литвиненко Н. І.  Українська ментальність в координатах дослідницької програми Г. Хофстеда

2015 №1 (49)

Шабанов Д. І.  Еволюція корпоративних відносин у національній економіці України

Осадча Н. В.  Вплив режимів регулювання митної політики на національне господарство країни

Піжук О. І.  Основні тенденції розвитку сфери послуг країн з трансформаційною економікою

Алсуф’єва О. О.  Механізм узгодження економічних інтересів суб’єктів національної економіки: рівні та засоби координації

Литвиненко Н. І.  Норма «правова поведінка» та соціально-економічний розвиток країни: крос культурний вимір

Єрмошкіна О. В.  Соціальна відповідальність бізнесу та фінансове забезпечення розвитку регіонів: чи є конфлікт інтересів?

Білоцерківець В. В.  Еволюційний поступ нової економіки: від традиційного суспільства до епохи індустріалізму

2014 №4 (48)

Нікітіна О. Б.  Формування передумов постіндустріального розвитку України в тренді європейського вибору

Швець В. Я.  Механізми взаємодії суб’єктів суспільних відносин на засадах соціальної відповідальності

Шинкарук Л. В.  Структурний і соціальний аспекти оцінки пропорційності та диспропорційності в економіці

Білоцерківець В. В.  Нова економіка у національних координатах: проблеми та перспективи розвитку

Завгородня О. О.  Параметри порядку і фактори ефективності національних інноваційних систем у контексті викликів глобальної конкуренції

Архипов А. Ю.Черкавская Т. М.Друзенко А. Н.  Взаємозв'язок тіньової економіки та інститутів держави в глобалізованому світовому господарстві

Литвиненко Н. І.  Толерантність та соціально-економічний розвиток країни: крос культурний вимір

Пилипенко Ю. І.Пилипенко Г. М.  Соціально-відповідальна поведінка бізнесу: сутність та умови формування в Україні

Новікова О. Ф.Кузьменко Л. М.  Модернізація системи державного управління на засадах соціальної відповідальності

Кучеренко Є. В.  Взаємозв’язок виробництва і споживання в контексті теорій суспільства масового споживання

Задорожний Г. В.  Людина як міра розвитку науки в сучасному світі

2014 №3 (47)

Кірієнко О. М.Кобзар Н. І.Андрейчикова А. М.  Розвиток економіки України під впливом глобальних світових тенденцій

Геращенко С. О.  Прямі іноземні інвестиції в Україні: проблеми та перспективи розвитку в контексті інституціональних реформ

Петруня Ю. Є.Олексієнко Р. Ю.  «Суспільний вибір» в контексті управлінських процесів

Єрохін С. А.  Загальна теорія розвитку та структурна трансформація національної економіки

Горняк О. В.Пилипенко Ю. І.  Структурна політика України в умовах глобалізації світового господарства

2014 №2 (46)

Шаповал Ю. І.  Банк розвитку як інститут довгострокового фінансування національної економіки України

Кравченко В. О.Драчук Ю. З.  Теоретичні аспекти дослідження економічних та страхових ризиків

Нікеєнко Т. В.  Державне регулювання фундаментальної науки в контексті інноваційного розвитку

Зухба Д. С.  Вартість інновацій і розвиток ERP систем

2014 №1 (45)

Летуча О. В.Летуча А. А.  Напрями подолання наслідків економічної кризи в Україні

Андрейчикова А. М.  Еволюція поглядів на проблему ризику в економічній науці

Крупський О. П.  Організаційна культура: сутність, види, особливості імплементації в Україні

Прушківська О. В.Баластрик Л. О.  Вплив доходів на формування внутрішнього споживчого ринку в посткризовий період

Яковенко Л. І.  Модернізаційні зміни у вищій освіті – соціально-економічний контекст

Зухба О. М.  Інституціональне регулювання пенсійних трансфертів: міжнародний досвід і виклики для України

2013 №4 (44)

Матюк Т. В.  Освіта як чинник економічного розвитку суспільства: кількісний та якісний вимір

Пилипенко Г. М.  Методологічний потенціал сучасної економічної науки у дослідженні координації економічної діяльності суб’єктів

2013 №3 (43)

Лимонова Є. М.  Інвестиційна діяльність ТНК в Україні: проблеми і перспективи

Шевченко Ю. О.  Оcновні тенденції розвитку національної сфери послуг в умовах глобальної економічної нестабільності

Ходжаян А. О.  Макроекономічна стійкість в системі забезпечення конкурентоспроможного розвитку економіки

Тараненко І. В.  Удосконалення товарної структури експорту як фактор підвищення конкурентоспроможності країн

Лусте О. О.  Психологічні детермінанти ефективності соціально-економічних трансформацій

Матюк Т. В.  Роль освіти в економічному розвитку суспільства

Пилипенко Г. М.  Громадянська культура як фактор економічного розвитку

2013 №2 (42)

Рябцева Н. В.Алсуф’єва О. О.  Механізм узгодження економічних інтересів в інноваційній макроекономічній системі

Волошенюк В. В.Чорнобаєв В. В.  Особливості регулювання венчурного капіталу в Україні

Чекушина Ю. В.  Специфіка дії механізмів ринку інтелектуальної праці

Леонідов І. Л.  Основи інтеграційного методу дослідження привласнення інтелектуального продукту

Білоцерківець В. В.  Ринок ново-економічної продукції: трансформація кривих попиту та пропозиції

Завгородня О. О.  Мотиваційні засади інноваційної динаміки

Пилипенко Ю. І.  Детермінанти інноваційного розвитку економічної системи України

Прушківська Є. В.  Роль законів архітектоніки у формуванні секторальної структури економіки

Литвиненко Н. І.  Економічна свобода та соціально-економічний розвиток

Колесніков Д. В.  Сутність синергії та класифікація її видів у дослідженні вертикально-інтегрованих структур

2013 №1 (41)

Филюк В. В.  Концентрація на ринку телекомунікаційних послуг України: стан та проблеми регулювання

Нога Б.Нога М.  Роль культури в переході Польщі від периферії до центру світової економічної системи

Прушківська Е. В.Пилипенко Г. М.Литвиненко Н. І.  Соціокультурні аспекти економічної свідомості українців

Липов В. В.  Множинність грошових систем як інструмент гетерогенізації інституційної складової СЕС

Петруня Ю. Е.  Економічна політика держави: місце і механізми «суспільного вибору»

Задоя А. А.  Сукупний попит в Україні: структура і динаміка

2012 №3 (39)

Забрудський О. В.  Просторово-часовий зріз реалізації суб’єктами економіки соціальної відповідальності

Галюк І. Б.  Теоретичні аспекти інноватизації як об’єктивного процесу розвитку економічних систем

Чуприна О. О.  Соціально-економічні моделі трудової міграції

2012 №2 (38)

Шкітіна О. Б.Петренко А. В.  Проблема визначення економічної категорії «конкурентна позиція» для проведення комплексної оцінки конкурентоспроможності національної економіки

Шемяков О. Д.  Особливості виробничої демократії в управлінні соціально-трудовими відносинами в економічно розвинутих країнах

Задорожній В. П.  Уроки глобальної фінансово-економічної кризи для економіки України

2012 №1 (37)

Петруня Ю. Є.  Соціальна відповідальність бізнесу: українські виміри

2011 №4 (36)

Кундиревич В. П.  Неоінституціоналізм як теоретична платформа глобального регулювання економічних процесів

2011 №2 (34)

Зухба О. М.  Інститут домогосподарства: еволюція поглядів

2011 №1 (33)

Трохимчук В. В.  Необхідність формування інституту влади інноваційного типу в сучасному корпоративному секторі України

Пилипенко Ю. І.Кірієнко О. М.  Нерівномірність технологічного розвитку світової економіки: кількісні та якісні ознаки

2010 №4 (32)

Цимбал О. І.  Макроекономічні наслідки трансформації інституціональної структури функціонування ринку праці

2010 №3 (31)

Гурнак О. В.  Формування концепції еволюційної моделі розвитку податкової системи

2010 №1 (29)

Єгорова-Гудкова Т. І.  Концепція економічної безпеки на підставі використання принципів математики гармонізації

Тютюненко С. Г.  Теоретичні аспекти дослідження тіньової економіки із використання принципів математики гармонізації

2009 №4 (28)

Переверзєва А. В.  Проблема визначення вартості та цінності людського капіталу

Головченко Г. Я.  Еволюція та сутність інтеграції як економічної категорії

Литвиненко Н. І.  Інтелектуальна рента: сутність та функції

Білоцерківець В. В.Завгородня О. О.  Еволюція методологічних засад дослідження нової економіки: від стохастичної перцепції до алгоритмізації пізнання

2009 №3 (27)

Осаул А. О.  Інституційні аспекти дослідження категорії природного капіталу

Фаізова О. Л.  Середній клас в умовах становлення нової економіки

2009 №2 (26)

Пахомов Ю. М.  Складності розбудови інноваційної стратегії в Україні

Чорнобаєв В. В.  Особливості інноваційно-інвестиційної діяльності в умовах трансформаційних перетворень національної економіки

Литвиненко Н. І.  Інституціональна структура суспільства та економічна безпека держави

Вуйчік Д.Хетманчук А.  Рецесія світової економіки і глобалізація ринку праці

Ходжаян А. О.  Позиціонування України в глобальній економіці

Скоробогатов А. С.  Вторая экономическая революция и перспективы инновационного развития в странах СНГ

Алсуф’єва О. О.  Про сутність і структуру процесів взаємодії суб’єктів інноваційної діяльності

Майкут Р.  Можливості і загрози глобалізації ринку праці

Пилипенко Г. М.Пилипенко Ю. І.  Інституціональні інновації як фактор інноваційного розвитку національної економіки

Дучинська Н. І.Дучинський П. І.  Відтворення основних форм капіталу: проблеми збалансованості

Архипов А. Ю.  Возможности модернизации экономики России в условиях мирового кризиса

Молдован Д.  О потерянных возможностях европейской интеграции

Бартосик Л.  Иностранный капитал в банковском секторе Польши и современный финансовый кризис: некоторые аспекты

2009 №1 (25)

Литвинова О. Н.Судік Є. В.Четверик Т. М.  Вплив глобалізації на продовольчу безпеку України

Литвиненко С. В.  Аналіз фінансово-економічного стану будівельного комплексу Дніпропетровського регіону

Баранник Л. Б.Черкавська Т. М.  Основні тенденції соціально-економічного розвитку України в контексті світового розвитку

Шевченко Б. О.  Потенціал державно-приватного партнерства як інструмент антикризових заходів

Черченко О. Л.  Реформування відносин власності і розвиток інвестиційних процесів

Зухба Д. С.  Роль неформалізованих елементів НІС у формуванні цінності інновацій

2008 №4 (24)

Вакульчик О. М.Ступнікер Г. Л.  Визначення вартості інтелектуального капіталу як фактора інноваційної активності підприємств гірничо-металургійного комплексу

Волошенюк Л. В.Алєксєєнко Д. Д.  Еволюція поглядів на систему прав власності

Піхотіна Л. М.  Теоретичні моделі соціальної політики та їх практична реалізація у розвинутих країнах світу

Олексієнко Р. Ю.  Основні форми трансформації відносин і прав власності суб‘єктів у сфері митного регулювання ЗЕД

Мішин Ю. Р.  Соціальна справедливість і соціальне партнерство в умовах трансформації соціально-економічної системи

Дзядук Т. В.  Новий етап розвитку економічної системи: полігамність визначень

Ходжаян А. О.  Конкурентоспроможність як соціально-економічне поняття і категорія

Пилипенко Г. М.  Категоріальне оформлення поняття інститут: проблеми і перспективи інституціональної теорії

Пилипенко Ю. І.  Циклічна природа технологічних зрушень національної економіки

2008 №3 (23)

Метеленко Н. Г.  Трансформація відносин власності в умовах формування внутрішнього господарського механізму ефективного функціонування промислових підприємств

Зухба Д. С.  Специфіка створення цінності в сучасній господарській системі інноваційного типу

Пилипенко Г. М.  Онтологічні і гносеологічні засади виокремлення економіки у функціональну систему суспільства

2008 №1-2 (21-22)

Пилипенко Ю. І.  Знання та інформація як фактори сучасної технологічної організації суспільства

Ковтуненко В. О.  Економічні ризики становлення і розвитку «нового» середнього класу в Україні

Амоша О. І.Іванов Є. Т.  Силові параметри економічного зростання

2007 №4 (20)

Гаркуша В. В.  Еволюція інституціональних та організаційних форм регулювання конкуренції

Пилипенко Г. М.  Теорія виникнення держави як методологічна основа дослідження державної присутності в економіці

Фаізова О. Л.  Соціальна складова інноваційного розвитку

2007 №3 (19)

Прушківська Е. В.Переверзєва А. В.  Людський капітал: проблеми та перспективи

Федосева О. В.  Особливості аграрних відносин в умовах переходу до ринкової економіки

Леонідов І. Л.  Формування ефективного власника з погляду привласнювальних інтересів

2005 №4 (12)

Прушківська Е. В.  Еволюція поглядів на суть та зміст структурних змін

2005 №3 (11)

Чорнобаєв В. В.  Мотиваційний механізм прийняття інвестиційних рішень: еволюція поглядів та їх адаптація до сучасних умов України

2005 №1 (9)

Пилипенко Г. М.Чорнобаєв В. В.  Механізм ініціювання інноваційного розвитку в Україні

2004 №3 (7)

Булєєв І. П.Брюховецька Н. Ю.  Роль чинників культури в інноваційному розвитку підприємств

Пилипенко Г. М.Піхотіна Л. М.  Механізм інвестиційної діяльності у споживчому секторі України

2003 №4 (4)

Коновалюк В. І.  Роль монополій в економіці індустріально розвинутих держав

2003 №3 (3)

Шлюсарчик Б.  Попитово - пропозиційні передумови конкурентоспроможності в сучасних теоріях міжнародної торгівлі

Чекушина Ю. В.  Сучасні тенденції на світовому ринку праці та українські реалії (огляд наукових публікацій)

Пилипенко Г. М.  Еволюція теорії ринкової рівноваги та механізм її досягнення в сучасній економіці

2003 №2 (2)

Пилипенко Ю. І.Пилипенко Г. М.  Структурна незбалансованість економіки України та форми її подолання

2003 №1 (1)

Пилипенко Ю. І.  Механізми інноваційної мотивації та їх специфіка в умовах України

Петруня Ю. Є.Гут І. О.  Відображення ринкової поведінки споживача в економічних теоріях

Задоя А. О.  Спільне інвестування в Україні: сучасні проблеми та перспективи